دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-101 
ارائه یک سیستم تشخیص کامپیوتری هوشمند جدید برای تشخیص سرطان سینه با استفاده از تصاویر حرارتی

صفحه 79-88

امیرحسن قیطاسی؛ عبدالحسین رضائی؛ سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور؛ فرزاد خواجه خلیلی