اهداف و چشم انداز

حیطه و زمینه های تخصصی مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات شامل موضوعات زیر است، هرچند که فقط به آن‌ها محدود نمی‌شود.

رایانش نرم: هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند، پردازش سیگنال شامل سیگنال های صوت، تصویر، ویدئو، حیاتی و مخابراتی، بینایی کامپیوتر، محاسبات شبکه ای، الگوریتم های تکاملی،شبکه های کامپیوتری و تشخیص الگو، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، فتوگرامتری و سایر حوزه های مرتبط.

فناوری اطلاعات: یادگیری الکترونیکی و هوشمند، سنجش از راه دور، داده کاوی، مخابرات و داده های شبکه‌ای، سیستم های اطلاعاتی، شبکه های حسگر و سایر حوزه های مرتبط.