درباره نشریه

 بر اساس نامه شماره 233216/3 به تاریخ 15/11/1390 از دفتر امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 21/10/1390، درجه علمی-پژوهشی (ISC) به این فصلنامه اعطا شده است. این نشریه از قوانین COPE(Committee on Publication Ethics) تبعیت می نماید. مقالات به زبان فارسی و انگلیسی در این مجله مورد توجه قرار می گیرند.