اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور علی آقاگل زاده

مهندسی برق - مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389059
aghagolnit.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی

مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=388017
smh_andargolinit.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عطالله ابراهیم زاده

مهندسی برق - مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370080
e_zadehnit.ac.ir

پروفسور حمید حسن پور

مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S333
h.hassanpourshahroodut.ac.ir

پروفسور ابوالفضل رنجبرنوعی

مهندسی برق - کنترل استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370404
a.ranjbarnit.ac.ir

پروفسور سید علی اکبر صفوی

مهندسی برق - قدرت و کنترل استاد دانشکده مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi/en
safavishirazu.ac.ir

پروفسور کمال محامدپور

مهندسی برق-مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

wp.kntu.ac.ir/kmpour/
kmpourkntu.ac.ir

پروفسور عباس محمدی

مهندسی برق-مخابرات میدان استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=abm125
abm125aut.ac.ir
(+9821) 64543334

پروفسور ولی درهمی

مهندسی کامپیوتر استاد گروه مهندسی کامپیوتر پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/derhami/fa/
vderhamiyazd.ac.ir

پروفسور محمود احمدیان عطاری

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
mahmoudeetd.kntu.ac.ir

دکتر رضا قادری

مهندسی برق-الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391261
r_ghaderisbu.ac.ir

پروفسور همایون موتمنی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استاد دانشکده مهندسی برق و کامیپوتر دانشگاه آزاد واحد ساری

motameniiausari.ac.ir

دکتر سید محمود سخائی

مهندسی پزشکی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370420
smsakhaeinit.ac.ir

دکتر مجتبی ولی نتاج

مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389001
m.valinatajnit.ac.ir

دکتر یاسر بالغی دماوندی

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370123
y.baleghinit.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مهدی ازوجی

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389079
m.ezojinit.ac.ir

دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی

مهندسی برق - الکترونیک استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~iesmailip/
i.esmaili.pumz.ac.ir

دکتر میثم جعفری نوکندی

مهندسی برق - قدرت استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370162
m.jafarinit.ac.ir

دکتر سعیده علی نژاد چمازکتی

مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=394086
alinezhadnit.ac.ir

دکتر حسام عمرانپور بندپی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=391011
h.omranpournit.ac.ir

دکتر علی غلامی رودی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=394028
gholamirudinit.ac.ir

دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار

مهندسی برق - مخابرات استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=393049
j.kazemitabarnit.ac.ir

بهناز بیگدلی

مهندسی عمران-نقشه برداری سنجش از دور-فتوگرامتری استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S873#resume
bigdelishahroodut.ac.ir

دکتر حدیث محسنی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hmohseni
hmohseniuk.ac.ir

دکتر حسین منتظری کردی

مهندسی پزشکی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389010
hmontazerynit.ac.ir

دکتر مجتبی منصوری

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370592
mansoorinit.ac.ir

دکتر عبادت قنبری پرمهر

فتوگرامتری و سنجش از دور استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=395022
parmehrnit.ac.ir

کارشناس نشریه

سید محمد جواد قریشیان امیری

مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناس، ویراستار و صفحه آرا مجله

ghoreishiannit.ac.ir

فاطمه پروری

مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناس، ویراستار و صفحه آرا مجله

fatemeh.parvariyahoo.com