دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-101 (تابستان) 
رتبه‏ بندی ویژگی‏‌ها در تشخیص نظرات اسپم فارسی

صفحه 1-16

نشاط صفریان؛ محمد احسان بصیری؛ هادی خسروی