اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور علی آقاگل زاده

مهندسی برق - مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389059
aghagolatnit.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی

مهندسی برق - مخابرات سیستم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=388017
smh_andargoliatnit.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عطالله ابراهیم زاده

مهندسی برق - مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370080
e_zadehatnit.ac.ir

دکتر غلامرضا اردشیر

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370088
g.ardeshiratnit.ac.ir

دکتر حمید جزایری

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370161
jhamidatnit.ac.ir

پروفسور حمید حسن پور

مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S333
h.hassanpouratshahroodut.ac.ir

دکتر بیژن ذاکری گتابی

مهندسی برق - مخابرات میدان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=388008
zakeriatnit.ac.ir

پروفسور ابوالفضل رنجبرنوعی

مهندسی برق - کنترل استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370404
a.ranjbaratnit.ac.ir

پروفسور سید علی اکبر صفوی

مهندسی برق - قدرت و کنترل استاد دانشکده مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi/en
safaviatshirazu.ac.ir

پروفسور حیدرعلی طالبی

مهندسی برق-کنترل استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر تهران

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=alit
alitataut.ac.ir

دکتر رضا قادری

مهندسی برق-الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391261
r_ghaderiatsbu.ac.ir

پروفسور محمود کمره ای

مهندسی برق - مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

ece.ut.ac.ir/~kamarei
kamareiatut.ac.ir

پروفسور کمال محامدپور

مهندسی برق-مخابرات سیستم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران

wp.kntu.ac.ir/kmpour/
kmpouratkntu.ac.ir

پروفسور عباس محمدی

مهندسی برق-مخابرات میدان استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=abm125
abm125ataut.ac.ir
(+9821) 64543334

دکتر همایون موتمنی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامیپوتر دانشگاه آزاد واحد ساری

motameniatiausari.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مهدی ازوجی

مهندسی برق - الکترونیک استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389079
m.ezojiatnit.ac.ir

دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی

مهندسی برق - الکترونیک استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~iesmailip/
i.esmaili.patumz.ac.ir

دکتر یاسر بالغی دماوندی

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370123
y.baleghiatnit.ac.ir

دکتر میثم جعفری نوکندی

مهندسی برق - قدرت استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370162
m.jafariatnit.ac.ir

دکتر ولی درهمی

مهندسی کامپیوتر دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/derhami/fa/
vderhamiatyazd.ac.ir

دکتر سید محمود سخائی

مهندسی پزشکی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370420
smsakhaeiatnit.ac.ir

دکتر سعیده علی نژاد چمازکتی

مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=394086
alinezhadatnit.ac.ir

دکتر حسام عمرانپور بندپی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=391011
h.omranpouratnit.ac.ir

دکتر علی غلامی رودی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=394028
gholamirudiatnit.ac.ir

دکتر عبادت قنبری پرمهر

فتوگرامتری و سنجش از دور استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=395022
parmehratnit.ac.ir

دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار

مهندسی برق - مخابرات استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=393049
j.kazemitabaratnit.ac.ir

دکتر حدیث محسنی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hmohseni
hmohseniatuk.ac.ir

دکتر حسین منتظری کردی

مهندسی پزشکی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389010
hmontazeryatnit.ac.ir

دکتر مجتبی منصوری

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=370592
mansooriatnit.ac.ir

دکتر مجتبی ولی نتاج

مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

nit.ac.ir/?sp=389001
m.valinatajatnit.ac.ir

کارشناس نشریه

سید محمد جواد قریشیان امیری

مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناس، ویراستار و صفحه آرا مجله

jscitatnit.ac.ir

فاطمه پروری

مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناس، ویراستار و صفحه آرا مجله

fatemeh.parvariatyahoo.com