مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات (JSCIT) - اهداف و چشم انداز