مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات (JSCIT) - اخبار و اعلانات