مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات (JSCIT) - فرایند پذیرش مقالات