بر اساس نویسندگان

آ

 • آشتیانی، مهرداد [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه جامع علمی-کاربردی، تهران، ایران.
 • آشوری، مانی [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • آفری، علیرضا [1] گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • آقا گل زاده، علی [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • آل شیخ، علی اصغر [1] دانشیار گروه GIS، دانشکده ی مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
 • آنالویی، مرتضی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

ا

ب

 • بابائی، شهرام [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه کامپیوتر، تهران،
 • بابائیان، وحیده [1] دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بیرجند
 • بارفروشی، تقی [1] گروه پژوهشی پستهای فشارقوی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • باغی پور، رضا [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • باقری، حسین [1] 4کارشناس ارشد فتوگرامتری دانشگاه تفرش
 • باقریان حقیقی، علی [1] دانشگاه صنعتی سجاد
 • بالغی، یاسر [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • بدیع، کامبیز [1] مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران
 • برزگر، مریم [1] دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • بستام، مصطفی [1] دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • بصیری، lحسان [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بصیری، محمد احسان [1] گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بیکدلی، هادی [1] ، دانشکده برق-رایانه و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
 • بیگلری، محسن [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • بویری، حمیدرضا [1] آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • بوشهریان، امید [1] دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شیراز

پ

ت

ج

چ

ح

خ

 • خادم‌زاده، احمد [1] مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران، ایران
 • خالقی، سمیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، قزوین، ایران،
 • خالوئی، محمد [1] گروه علمی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی، مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • خان محمدزاده سرستی، بنیامین [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • خسروی، سارا [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • خسروی، علیرضا [1] دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • خسروی، هادی [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • خلیلی درمنی، محمد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران.
 • خورسند، ریحانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد - گروه کامپیوتر - اصفهان - ایران

د

 • دامی، سینا [1] استادیار، مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران،
 • دانشپور، نگین [1] استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • دانشپور، نگین [1] استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • دباغی‌پور، سمیه [1] گروه کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • درهمی، ولی [1] پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • درهمی، ولی [1] دانشیار، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • درهمی، ولی [1] دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه یزد
 • درهمی، ولی [1] دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • درهمی، ولی [1] گروه مهندسی کامپیوتر - پردیس فنی و مهندسی - دانشگاه یزد - یزد - ایران
 • دلبری، احمد [1] انستیتو کارولینسکای استکهلم، مرکز مطالعات بالینی و تحقیقات پزشکی، استکهلم، سوئد
 • دین پرست، صابر [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • دهقان، زینب [1] گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • دهقانی، مریم [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • دهقانی اشکذری، سعید [1] پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • دوستی عارف، عبدالله [1] دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دولتشاهی، محمدباقر [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

ر

ز

س

 • سبطی، علی [1] گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • سبک رو، محمد [1] گروه علمی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی، مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • سیدی، سید تیمور [1] دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی - دانشگاه تهران - تهران
 • سید آقایی رضایی، سید حسین [1] گروه معماری کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران
 • سیدعربی، هادی [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
 • سراجیان، محمدرضا [1] دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی - دانشگاه تهران - تهران
 • سردار، علیرضا [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، ایران
 • سعادت سرشت، محمد [1] دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی، سودابه [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • سلمانیان، ذوالفقار [1] گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سلیمانیان قره چپق، فرهاد [1] گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

ش

 • شاکری، حسن [1] گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • شاکری، مجتبی [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • شاکری، مریم [1] دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • شیخ پور، راضیه [1] دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد
 • شیری، سعید [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران, دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
 • شیرازی، حسین [1] دانشیار، مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • شیرازی، حسین [1] دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • شریعتی نسب، رضا [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شفیعی، فاطمه [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
 • شفقت، روزبه [1] گروه پژوهشی انرژی‌های دریاپایه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • شهابی، مجید [1] گروه پژوهشی پست‌های فشارقوی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

 • فاطمی، سید باقر [1] گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
 • فائز، کریم [1] استاد، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
 • فتح تبار، حامد [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • فخردانش، محمد [1] گروه علمی مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، پژوهشکده کامپیوتر و هوش مصنوعی، مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • فرج‌زاده، ناصر [1] دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
 • فرخی، حمید [1] دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات دانشگاه بیرجند
 • فرسی، حسن [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فیضی، اصغر [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه تبریز
 • فضل اللهی آقاملک، حامد [1] دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • فلاحتی علی آبادی، صابر [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، برق منطقه‌ای اصفهان
 • فلقی، حمید [1] دانشیار گروه مهندسی قدرت، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فینجانی، مسعود طائفی [1] پژوهشگاه هوافضا، پژوهشکده علوم و فناوری فضایی، تهران، ایران.

ق

ک

گ

م

ن

 • نادی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • نادعلی نیا چاری، غلامرضا [1] دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • ناصری، فرزین [1] 3استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، ، کرمان
 • نجفی، ارسلان [1] استادیار گروه مهندسی برق، واحد سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سپیدان، ایران
 • نجفی آرانی، محمد جواد [1] دانشکده علوم، استادیار، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران.
 • نجف زاده، حامد [1] دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، بیرجند
 • نجیمی، مریم [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نصیری، محمد [1] گروه آموزشی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نظام آبادی پور، حسین [1] استاد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • نیک بخت، پروین [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
 • نوری شیرازی، عبدالرضا [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

و

 • ورشوساز، مسعود [1] گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • ولدان زوج، محمد جواد [2] گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • ولی نتاج، مجتبی [1] گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.

ه

ی

A

D

E

F

G

H

 • Haddadi، Maryam [1] Master of Artificial Intelligence, Computer Engineering Department, Alzahra University, Iran
 • Heidari Mozaffar، Morteza [1] دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • Hosseini، Rahil [1] Department of Artificial Intelligence, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • Hosseini Sani، Seyed Kamal [1] Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

K

M

N

R

S

T

V