روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید با استفاده از شبکه‌های فعالیت تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سیستم‌های هیبرید از دو بخش پیوسته و گسسته تشکیل شده‌اند. این سیستم‌ها شامل چندین مؤلفه متفاوت هستند. وجود خطا در یکی از این مؤلفه‌ها و فعال شدن آن، می‌تواند به سایر مؤلفه‌ها انتشار پیدا کند. با توجه به پیشرفت فناوری و به وجود آمدن سیستم‌های هوشمند هم‌چون ماشین‌های خودران، دستگاه‌های کنترل سلامت و کارخانه‌های خودکار، وقوع خطا در یک مؤلفه و انتشار آن به سایر مؤلفه‌ها می‌تواند منجر به وقوع فاجعه و خسارات مالی و جانی فراوانی شود. بنابراین به منظور شناخت نقاط حساس سیستم و نحوه انتشار خطا بین مؤلفه‌ها، لازم است قبل از طراحی و بهره‌برداری از این سیستم‌ها، به مدل‌سازی انتشار خطا در آن ‌ها پرداخت. در این مقاله روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا بر اساس شبکه‌های فعالیت تصادفی ارائه شده است. بر اساس این مدل می‌توان به شناسایی نقاط حساس سیستم، تأثیر مؤلفه‌های مختلف بر روی همدیگر و رفتار خرابی مؤلفه‌ها پرداخت. مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی (سیستم سوخت‌رسان هواپیما) به‌کار گرفته شده و نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی کمّی آن در مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


R. Alur, Principles of Cyber-Physical Systems, Massachusetts: MIT Press, 2015.
S. Seshia and E. Lee, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, MIT Press, 2017.
M. Fan, Z. Zeng, E. Zio, R. Kang and Y. Chen, "A stochastic hybrid systems model of common-cause failures of degrading components," Reliability Engineering & System Safety, vol. 172, pp. 159-170, 2018.
R. Kang and Z. Li, "Strategy for reliability testing and evaluation of cyber physical systems," in IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Singapore, Dec 2015.
G. Simko, T. Levendovszky, M. Maroti and J. Sztipanovits, "Towards a theory for cyber-physical systems modeling," in Proceedings of the 4th ACM SIGBED International Workshop on Design, Modeling, and Evaluation of Cyber-Physical Systems, Berlin, April 2014.
R. Michael and P. Liggesmeyer, "Modeling and analysis of safety-critical cyber physical systems using state/event fault trees," in International Conference on Computer Safety, Reliability and Security, Toulouse, Sep 2013.
A. Avizienis, J.-C. Laprie, B. Randell and C. Landwehr, "Basic Concepts and Taxonomy of dependable and secure computing," IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol. 1, no. 1, pp. 11-33, 2004.
W. H. Sanders and J. F. Meyer, "Stochastic activity networks: formal definitions and concepts," in Lectures on formal methods and performance analysis, New York, Springer, 2001, pp. 315 - 343.
M. Rahnamay Naeini and M. M. Hayat, "Cascading Failures in Interdependent Infrastructures: An Interdependent Markov-Chain Approach," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 4, pp. 1997-2006, 2016.
R. A. Shuvro, Z. Wangt , P. Das, M. R. Naeini and M. M. Hayat, "Modeling cascading-failures in power grids including communication and human operator impacts," in IEEE Green Energy and Smart Systems Conference, Long Beach, Nov 2017.
S. V. Buldyrev, R. Parshani, G. Paul, H. Stanley and S. Havlin, "Catastrophic cascade of failures in interdependent networks," Nature, vol. 464, pp. 1025-1028, 2010.
Z. Zuyuan, W. An and S. Fangming, "Cascading Failures on Reliability in Cyber-Physical System," IEEE Reliability Society, vol. 65, no. 4, pp. 1745 - 1754, 2016.
Z. Huang and C. Wang, "Characterization of Cascading Failures in Interdependent Cyber-Physical Systems," IEEE Transactions on Computers, vol. 64, no. 8, pp. 2158-2168, 2015.
H. Peng, Z. Kan, D. Zhao, J. Han, J. Lu and Z. Hu, "Reliability analysis in interdependent smart grid systems," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 500, pp. 50-59, 2018.
C. Heracleous, M. M.Polycarpou, G. Ellinas, C. G.Panayiotou and P. Kolios, "Hybrid systems modeling for critical infrastructures interdependency analysis," Reliability Engineering & System Safety, vol. 165, pp. 89-101, 2017.
A. Morozov and K. Janschek, "Probabilistic error propagation model for mechatronic systems," Mechatronics, vol. 24, no. 8, pp. 1189-1202, 2014.
A. Morozov and K. Janschek, "Dual Graph Error Propagation Model for Mechatronic System Analysis," IFAC Proceedings Volumes, vol. 44, no. 1, pp. 9893-9898, 2011.
S. Kabir, M. Walker and Y. Papadopoulos, "Dynamic system safety analysis in HiP-HOPS with Petri Nets and Bayesian Networks," Safety Science, vol. 105, pp. 55-70, 2018.
S. Kabir, Y. Papadopoulos, M. Walker, D. Parker, J. Ignacio Aizpurua, J. Lampe and E. Rüde, "A Model-Based Extension to HiP-HOPS for Dynamic Fault Propagation Studies," in 5th International Symposium on Model-Based Safety and Assessment, Aug 2017.
M. Walker, L. Bottaci and Y. Papadopoulos, "Compositional Temporal Fault Tree Analysis," in International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 2007.
E. Edifor, M. Walker, N. Gordon and Y. Papadopoulos, "Using simulation to evaluate dynamic systems with weibull or lognormal distributions," in Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems, Brunow, June 2014.
L. Grunske and B. Kaiser, "Automatic generation of analyzable failure propagation models from component-level failure annotations," in Fifth International Conference on Quality Software, Melbourne, Sep 2005.
C. Zhou, X. Huang, X. Naixue, Y. Qin and S. Huang, "A class of general transient faults propagation analysis for networked control systems," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 45, no. 4, pp. 647 - 661, 2015.
Y. Liu, D. Lu, L. Deng, T. Bai, K. Hou and Y. Zeng, "Risk assessment for the cascading failure of electric cyber-physical system considering multiple information factors," IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, vol. 2, no. 4, pp. 155 - 160, 2017.
X. Ge, R. F. Paige and J. A. McDermid, "Probabilistic Failure Propagation and Transformation Analysis," in 28th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, Berlin, 2009.