پنهان نگاری تطبیقی تصاویر در مقدار اختلاف ضرایب کسیسنوس گسسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

پنهان نگاری علم و هنر پنهان سازی وجود ارتباط است، بدین صورت که با پنهان کردن اطلاعات در یک رسانه دیجیتال وجود ارتباط از دید فرد متخاصم پنهان می‌ماند. پنهان نگاری در ضرایب تبدیلات فرکانسی و به صورت خاص تبدیل کسینوس گسسته (DCT)، به دلیل قابلیت کشف کمتر، یکی از رایج ترین و فعال ترین حوزه‌های پنهان نگاری در میان محققان است. اما اکثر روش‌های موجود در این حوزه از جاسازی مستقیم در ضرایب DCT استفاده کرده اند. هدف اصلی روش پیشنهادی در این مقاله، پیشنهاد یک بستر جاسازی متفاوت در این حوزه است. در روش پیشنهادی جاسازی در مقدار اختلاف زوج ضرایب حاصل از تبدیل DCT انجام می‌شود. جاسازی به نحوی انجام می‌شود که گیرنده می‌تواند با محاسبه اختلاف مقدار زوج-های همسایه، داده را به صورت کامل استخراج کند. روش پیشنهادی یک روش تطبیقی محسوب می‌شود، زیرا تعداد بیت‏های قابل جاسازی در هر زوج ضریب متغیر و وابسته به مقدار اختلاف آن‌ها است. نتایج آزمایش‌های مختلف نشان می دهد روش پیشنهادی با حفظ کیفیت تصویر استگو در حد مطلوب و داشتن یک ظرفیت جاسازی معقول، احتمال کشف کمتری در برابر حملات پنهان شکنی موجود دارد.

کلیدواژه‌ها