ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در این مقاله یک روش نوین برای حذف نویز از تصاویر دیجیتال ارائه می‌‌گردد. بکارگیری سیستم‌‌های فازی و همچنین الگوریتم ژنتیک قبلا برای حذف نویز مورد توجه پژوهشگران بوده است. نوآوری روش پیشنهادی متکی بر انتقال سلول تصویری به یک محیط بدون نویز و تعیین قوانین و پارامترهای بهینه برای سیستم فازی حذف نویز مورد نظر با استفاده از الگوریتم ژنتیک می‌‌باشد. لزوم و اهمیت انجام این تحقیق نیاز به روش‌‌های جدید حذف نویز با حفظ جزئیات تصویر اولیه بوده است. در روش پیشنهادی، ابتدا میانه‌‌های هشت همسایگی سلول‌‌های تصویری برای تعیین پارامترهای ورودی سیستم فازی محاسبه می‌‌گردند. برای تعیین اتوماتیک و هوشمندانه قوانین و پارامترهای توابع عضویت سیستم فازی موردنظر یک الگوریتم ژنتیک طراحی و بکار گرفته می‌‌شود. کروموزوم‌‌های الگوریتم ژنتیک موردنظر قوانین فازی یاد شده و پارامترهای توابع عضویت سیستم فازی پیشنهادی می‌‌باشند. فیلتر پیشنهادی پیاده‌‌سازی گردید و بر روی تصاویر استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشی حکایت از قابلیت آن در حذف نویز تصاویر با حفظ جزئیات دارند. تحلیل‌‌های منطقی و نتایج آزمایشی همچنین نشان می‌‌دهند که مزیت اصلی این فیلتر توانایی آن در حذف نویز با چگالی بالا می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها