ارائه یک الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی گرگ های خاکستری برای زمان‌بندی جریان کار در محیط محاسبات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه ریاضی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم فرا ابتکاری بهبودیافته بر اساس الگوریتم فرا ابتکاری گرگ های خاکستری به‌منظور حل مسائل بهینه سازی ارائه می گردد. در الگوریتم پیشنهادی ضعیف ترین گرگ ها از جمعیت حذف‌شده و با گرگ های دیگری از جمعیت اولیه جاگذاری می شود. انتخاب گرگ های جاگذاری شده به‌صورت تصادفی یا بر اساس برازندگی خواهد بود. در این الگوریتم برازندگی مکان ذرات در هر تکرار بررسی‌شده و در صورت بهبود برازندگی، گرگ ها به سمت هدف حرکت می کنند، در غیر این صورت در آخرین وضعیت مناسب باقی می مانند. این الگوریتم باهدف بهبود عملکرد جستجو در مقابله با مسائل مختلف، افزایش سرعت همگرایی و جلوگیری از گیر افتادن در بهینه محلی ارائه‌شده‌ است. شبیه‌سازی در نرم افزار متلب بر روی 23 تابع استاندارد ریاضی بهینه سازی مختلف اجراشده است. با بررسی عملکرد و مقایسه آماری نتایج به‌دست‌آمده از الگوریتم جدید با الگوریتم گرگهای خاکستری پایه و چند الگوریتم دیگر به این نتیجه می رسیم که با تنظیم مناسب پارامترها بهبودهای انجام‌شده تأثیر بسزایی در عملکرد الگوریتم بر روی توابع مختلف دارند.

کلیدواژه‌ها