بهینه‌سازی پوشش در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با الگوریتم جستجوی گرانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های حسگر شامل گره‌های کم وزن با قابلیت پردازش و انرژی محدود هستند. این حسگرها محیط اطراف خود را نظارت کرده و رخدادها را از نزدیکترین مسیر به گره چاهک ارسال می‌کنند. یکی از چالش های مهم در این شبکه‌ها، مسئله اتصال گره‌ها به یکدیگر و پوشش همزمان و کارای منطقه است. این دو بعنوان پارامترهای اصلی کیفیت سرویس‌دهی می‌باشند. در این مقاله پوشش بهینه منطقه، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی گرانشی انجام می‌شود. در الگوریتم پیشنهادی، عامل ها یا اجسام معادل گره‌های حسگر در نظر گرفته می‌شوند. گره‌ها بر اساس فاصله، قانون جاذبه نیوتن و قوانین حرکت روی هم اثر می‌گذارند. مجموعه ای از گره ها بعنوان خوشه در نظر گرفته می شوند الگوریتم پیشنهادی از لحاظ طول عمر شبکه، انرژی باقیمانده و توان شبکه با روشهای قبلی مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی با بهینه کردن تعداد گره‌ها در منطقه و پوشش حداکثری، مصرف انرژی را کاهش و طول عمر و توان شبکه را افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها