الگوریتم جستجوی گرانشی با همسایگی نزدیکترین-بهتر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه یزد

3 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

الگوریتم جستجوی گرانشی، یک روش بهینه‌­سازی ساده و کارامد است که اخیرا برای حل مسائل بهینه‌­سازی تک هدفه ارائه شده است. در این مقاله، برای اولین بار ساختار همسایگی نزدیکترین-بهتر در الگوریتم‌­های هوش جمعی تعریف شده و سپس در الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل بهینه‌­سازی چندمُدی استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا دو ساختار همسایگی "نزدیکترین-بهتر توپولوژیکی" و "نزدیکترین-بهتر مبتنی بر فاصله" تعریف شده، سپس این دو ساختار به طور مجزا در الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده شده و دو نسخه‌­ی مختلف از الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل بهینه‌سازی چندمُدی ارائه می‌شود. برای بررسی کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی، یک ارزیابی تجربی روی چندین تابع محک چندمُدی استاندارد صورت گرفته است. نتایج این آزمایشات نشان می‌دهد که الگوریتم‌های پیشنهادی می‌توانند نتایج خوبی نسبت به سایر الگوریتم‌های بهینه‌ساز چندمُدی به دست آورند.

کلیدواژه‌ها