تشخیص گروه های اجتماعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در ویدئو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تشخیص گروههای اجتماعی یکی از مسائل مهم و پیچیدهای است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تشخیص گروه‌های اجتماعی و همچنین نحوه ارتباط با اعضای گروه‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که ربات‌های انسان‌نما در آینده نزدیک به آن نیاز دارند. پایگاه داده‌ها حاوی اطلاعات مسیر افراد و همچنین شماره افراد می‌باشند. هدف، یافتن گروه‌های اجتماعی با حداقل دو نفر و یا تشخیص انفرادی بودن حرکت افراد است. در روش پیشنهادی برای تشخیص گروه‌های اجتماعی از ویژگی‌های فاصله افراد، شباهت مسیر طی شده و شباهت دو دنباله حرکت بین هر دو نفر استفاده شده است. استخراج این ویژگی‌ها نسبت به ویژگی‌های بکار رفته تاکنون نیاز به زمان کمتری دارد. علاوه بر دقت و صحت، کارایی روش پیشنهادی از نظر زمان مورد نیاز برای آموزش و آزمایش داده نیز بررسی شده است. هر چه زمان مورد نیاز کمتر باشد، قابلیت پیاده سازی برای ربات‌های انسان‌نما بیشتر خواهد شد. روش پیشنهادی در پایگاه داده‌های معتبر نتایج قابل قبولی داشته و در ادامه با روش‌های موجود از نظر نتایج آماری و زمان مورد نیاز، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها