متعادل‏سازی استفاده از حافظه در مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کدگذاری شبکه در شبکه‏های حسگر بی‏سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران.

2 دانشکده علوم، استادیار، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران.

چکیده

در سال‏های اخیر، تکنیکی به نام کدگذاری شبکه ارائه شده است که در شبکه‌های کامپیوتری فواید فراوانی به همراه داشته است. کدگذاری شبکه با کنار گذاشتن دیدگاه سنتی انتقال اطلاعات به روش ذخیره-ارسال، به گره‏های شبکه اجازه می‌دهد، بسته‏های دریافتی را در داخل حافظه خود نگهداری ‏کنند تا با دیگر بسته‏ها ترکیب کرده و سپس ارسال کنند. در این مقاله، یک مساله بهینه‏سازی برای متعادل‏سازی استفاده از حافظه گره‏ها در مسیریابی چند پخشی مبتنی بر کدگذاری شبکه برای شبکه‏های حسگر بی‏سیم ارئه شده است. حل متمرکز این مدل بهینه‏سازی در شبکه‏های بزرگ غیر عملی و تقریبا غیر ممکن است، بنابراین یک الگوریتم توزیع‏شده ارائه شد که در آن هر گره به صورت محلی تصمیم‏گیری می‏کند. این الگوریتم از تکنیک‏های زیرگرادیان و تفکیک جریان استفاده می‌کند. ارزیابی کارآیی مکانیزم‏های پیشنهادی با شبیه‏ساز ++OMNET انجام شده است و نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که مدل بهینه‏سازی متوسط تاخیر انتها به انتها و سرریز را به ترتیب 17% و 95% کاهش می‏دهد، اما انرژی مصرفی را افزایش می‏دهد و در نتیجه طول عمر را به طور متوسط 14% کاهش می‏دهد. از طرفی الگوریتم توزیع‏شده 69% سرریز بافر را کاهش می‏دهد و حتی نسبت به مدل بهینه‏سازی 11% تاخیر بیشتری دارد، اما به دلیل محلی کردن محاسبات می‏تواند در شبکه‏های حسگر بی‏سیم بزرگ نیز به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] J. Yick, B. Mukherjee, D. Ghosal, “Wireless sensor network survey,” Computer networks, Vol. 52, no, 12, pp. 2292-2330, 2008.
 [2] C. Fragouli, E. Soljanin, “Network Coding Applications,” Now Publishers, 2008.
[3] T. Ho and D. S. Lun, “Network coding: an introduction,” Cambridge University Press, 2008.
[4] A. Mukherjee, S. A. A. Fakoorian, J. Huang, A. L. Swindlehurst, “Principles of physical layer security” in multiuser wireless networks: A survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vo. 16, no, 3, pp. 1550-1573, 2014.
[5] F. Chen, T. Xiang, Y. Yang, S. S. Chow, “Secure cloud storage meets with secure network coding,” IEEE Transactions on Computers, Vol. 65, no. 6, pp. 1936-1948, 2016.
[6] I. H. Hou, “Broadcasting delay-constrained traffic over unreliable wireless links with network coding,” IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 23, no. 3, pp. 728-740, 2015.
[7] M. Xiao, T. Aulin, "Optimal decoding and performance analysis of a noisy channel network with network coding," IEEE Transactions on Communications, Vol. 57, No. 5, pp. 1402-1412, 2009.
 [8] P. Li, S. Guo, S. Yu, A. V. Vasilakos, “Reliable multicast with pipelined network coding using opportunistic feeding and routing,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 25, no. 12, pp. 3264-3273, 2014.
 [9] S. Jaggi, P. A. Chou, K. Jain, "Low complexity algebraic multicast network codes," In IEEE International Symposium on Information Theory, pp. 368-368, 2003.
 [10] S. Kafaie, Y. Chen, O. A. Dobre, M. H. Ahmed, “Joint Inter-flow Network Coding and Opportunistic Routing in Multi-hop Wireless Mesh Networks: A Comprehensive Survey,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018.
[11] M. Khalily-Dermany, M. Sabaei, and M. Shamsi. "Topology control in network–coding–based–multicast wireless sensor networks," International Journal of Sensor Networks, Vol. 17, No. 2, pp. 93-104, 2015.
 [12] M. Khalily-Dermany, “A convex programming for range assignment to optimize lifetime in network-coding-based-wireless-sensor networks,” International Journal of Wireless Information Networks, pp. 1-6, 2017.
[13] S. Katti, H. Rahul, W. Hu, D. Katabi, M. Medard, J. Crowcroft, "XORs in the air: practical wireless network coding," IEEE/ACM Transaction on Networking, Vol. 16, No. 3, pp. 497-510, 2008.
[14] S. Y. R. Li, R. W. Yeung, C. Ning, "Linear network coding," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 49, No. 2, pp. 371-381, 2003.
[15] R. Mohammadi, A. Ghaffari, “Optimizing reliability through network coding in wireless multimedia sensor networks,” Indian Journal of Science and Technology, Vol. 8, no. 9, pp. 834-839, 2015.
 [16] K. Fan, L. X. Li, D. Y. Long, "Study of on-demand COPE-aware routing protocol in wireless mesh networks," Tongxin Xuebao/Journal on Communications, Vol. 30, No. 1, pp. 128-134, 2009.
[17] K. Chi, X. Jiang, S. Horiguchi, "A more efficient COPE architecture for network coding in multihop wireless networks," IEICE Transactions on Communications, Vol. E92-B, No. 3, pp. 766-775, 2009.
[18] M. Khalily-Dermany, M. J. Nadjafi-Arani, “Itinerary planning for mobile sinks in network-coding-based wireless sensor networks,” Computer Communications, Vol. 111, pp. 1-13, 2017.
[19] D. S. Lun, "Minimum-cost multicast over coded packet networks," IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 52, No. 6, pp. 2608-2623, 2006.
[20] H. Xing, Z. Wang, T. Li, H. Li, R. Qu, “An improved MOEA/D algorithm for multi-objective multicast routing with network coding, “ Applied Soft Computing, Vol. 59, pp. 88-103, 2017.
[21] S. Boyd, L. Vandenberghe, “Convex Optimization,” Cambridge University Press, 2004.
[22] D. P. Bertsekas, A. Nedić, A. E. Ozdaglar, “Convex Analysis and Optimization,” Athena Scientific, 2003.
[23] D. P. Bertsekas, “Constrained optimization and Lagrange multiplier methods,” Athena Scientific, 1996.
[24] D. P. Bertsekas, “Network optimization: continuous and discrete models,” Athena Scientific Belmont, Massachusetts, 1998.
[25] R. Fourer, D. M. Gay, B. Kernighan, “AMPL,” Vol. 117, Danvers, MA: Boyd & Fraser, 1993.