مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری (NEWSQUAL)مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری: سنجش مؤثر و تجزیه و تحلیل دقیق کیفیت سایت‌های خبری، نخستین گام ضروری برای ارتقای عملکرد آنها و خبرگزاری‌ها و در نتیجه بهبود شیوه‌های خبررسانی در این مراکز است. به همین خاطر این پژوهش بدنبال ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری می‌باشد. پژوهش حاضر مشتمل بر به‌‌کارگیری روش دلفی به عنوان یک روش کیفی برای احصای شاخصهای ارزیابی توسط خبرگان عرصه خبری می‌باشد که منجر به ارائه یک مدل بومی برای ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری شده است. مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت‌های خبری شامل 5 بعد و 72شاخص بوده و از منظر پنج بعد طراحی و گرافیکی، محتوا، فنی سیستمی، خدمات و مدیریت اجرایی سایت‌های خبری را مورد بررسی قرار می‌دهد که هر کدام از ابعاد مشتمل بر چندین زیرمعیار است. در انتها با انتخاب 61 سایت خبری، ارزیابی کیفی آنها با استفاده از پرسشنامه مربوطه محاسبه و امتیاز کیفیت هر سایت بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


فریده عصاره، زینب پاپی. ارزیابی کیفیت تارنما (وب سایت) های کتابخانه های دانشگاههای دولتی ایران به منظور ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آنها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 23 (4 )، 69- 35. (1387).
[2] یزدان منصوریان. رهنمودهایی در طراحی وب سایت کتابخانه های عمومی. وب، دی (19)، ص. 24-27. (1380).
[3] سوزانا دیویدسن، اوریل یانکی. راهنمای گام به گام طراحی وب سایت برای کتابخانه ها(رویکردی کاربرمدارانه). ترجمه زهیر حیاتی و علی اکبر خاصه. تهران: چاپار. (1385).
[4] غلام حیدری. معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب سایتها، فصلنامه علوم اطلاع سانی، دوره بیستم، شماره سوم و چهارم. ص. 17-32. (1384).
[5] Nicola- George Dragulanescu, Website Quality Evaluations: Criteria And Tools. International Information And Library Review 34(3): 247-254. 2002.http://www.sciencedirect.com.
[6] زهره پوربابایی. ارائه مدلی بر پایه فرآیند مبادله کیفیت خدمات الکترونیکی. ماهنامه بانکداری الکترونیک، شماره 24، صص26تا31(1387).
 [7] C. Grönroos, Creating a relationship dialogue: communication, interaction and value. The marketing review, 1(1). 14-5(2000).
[8] G. R. Gilbert, & C. Veloutsou, A cross-industry comparison of customer satisfaction. Journal of Services Marketing, 20(5), 298-308(2006).
[9] م. ضیایی؛ ف. زیویار؛ ج. نرگسیان، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، ص: 186-173(1391).
 [10] س. سیدجوادین؛ م. فتاحی؛ ب. واثق، بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی باکیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدماتی، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره بیست و سوم، ص:26(1385)
[11]  C. F. Chen, Investigating structural relationships between service quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for air passengers: Evidence from Taiwan. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 42(4), 709-717 (2008).
[12]  J. H. Lee, H. D. Kim, Y. J. Ko, & M. Sagas. The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy. Sport Management Review, 14(1), 54-63 (2011).
[13] الوانی، سیدمهدی و ریاحی، بهروز. (1382الف). سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی (چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
[14] Parasuraman, A., Berry, L. and Zeithaml, V. (1991), Perceived service quality as acustomer-based performance measure: an empirical examination of organizational barriersusing an extended service quality model, Human Resource Management, 30(3),pp. 335-64
[15]Parasuraman,A. ,Zeithaml,V. A. &Malhotra,A. (2005). E-S-QUAL. A multiple-item scale for assessing electronice service quality. Journal of Service Research. vol. 7NO. 3,pp. 213-233.
[16] Wachter . k. (2002). longitudinal assessment of web retailers; issues form a consumer point of view journal of fashion marketing and management, 6(2),134-145.
[17] Wolfinbarger,M. &Gilly,M. C. (2002). ComQ:Dimensionalizing, measurin and predicting quality of the e-Tail experience. Center for Research on Information Technology & Organization,University of California,Irvine 320. Berkeley Place, www. crito. uci. edu,pp. 144
[18] نجلا حریری و فریده افنانی. “بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران، از طریق مدل تحلیل شکاف.” فصلنامه کتابداری، اطلاع­رسانی، شماره دوم، جلد یازدهم: 25-52(1387).
[19] نرگس خالقی. بررسی وضعیت وب­سایت­های ایرانی بر اساس معیارهای عمومی ارزیابی. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. (1383).
[20] محمدرضا کریمی علویچه، شیدا احمدی. تاثیر کیفیت طراحی وب سایتهای خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی. مدیریت فناوری اطلاعات. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 6(2). ص.306-285 (1393).
[21] منیره غریبه نیازی، معصومه کربلا آقایی کامران، امیر غائبی. روشهای ارزیابی کیفیت وب سایت: روشهای وب کیو ای ام و نمایه ارزیاب وب. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 15. ص.142-119(1394).
[22] عبدالرسول خسروی، سیده سمیه موسوی نژاد، فاطمه برازجانی، رضا بصیریان جهرمی. ارزیابی کیفیت وبسایتهای تغذیه و رژیم درمانی با توجه به معیارهای ظاهری و محتوایی. مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین، سال اول(3)، ص.10-1 (1394).
[23] Mohammad Reza Nasajpour, Hasan Ashrafi-rizi, Mohammad Reza Soleymani, Leila Shahrzadi, Akbar Hassanzadeh. Evaluation of the quality of the college library websites in Iranian medical Universities based on the Stover model, J Edu Health Promot, 3 (121) (2014).
 [24] فائزه السادات طباطبایی امیری، نرگس خالقی. ارزیابی کیفیت وب سایتهای فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده. مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، زمستان94، شماره1: 95-121(1394).
[25] مولود آرمان، بابک سهرابی، امیر مانیان. ارزیابی کیفی وب سایت های خبری مشاهده شده توسط کاربران ایرانی با استفاده از ترکیب روش تاپسیس و آنتروپی اطلاعات، هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، بهار، دانشگاه ارومیه(1394).
[26] محمدرضا فرهادپور، راضیه خلف آبادی. ارزیابی کیفی وبگاه های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو. ای. ام.، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 26(2): 110-91(1394).
[27] Hanne Sørum. The Role of Quality in Websites: A Discussion Focusing on Public Versus Private Sector Organizations. Human-Computer Interaction: Users and Contexts. Volume 9171 of the series Lecture Notes in Computer Science pp 92-101(2015).
[28] Hoornaz Shafiee, Sanaz Shafiee, Elnaz Shafiee, Fakhrolsadat Mortazavi. Identify the effective factors on Website Quality in electronic banking. e-Commerce in Developing Countries: With focus on e-Business (ECDC), 9th International Conference on(2015).
[29] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Waldemar Wolski. Integration of domain ontologies in the repository of website evaluation methods. Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Federated Conference on(2015).
[30] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Jarosław Becker. Knowledge Management in Website Quality Evaluation Domain. Computational Collective Intelligence. Volume 9330 of the series Lecture Notes in Computer Science. pp: 75-85 (2015).
[31] Deokgun Park, Simranjit Sachar, Nicholas Diakopoulos, Niklas Elmqvist. Supporting Comment Moderators in Identifying High Quality Online News Comments. CHI'16, May 7-12, 2016, San Jose, CA, USA.
[32] Antolí Calleja, Mónica Malea, & Ruipérez Orduña, Enrique & Antonio Ontalba José. Customised content and impact in Website evaluation models: the case of international film festivals. Information Research, vol. 21, n. 1. (2016).
[33] Florian Buhl, Elisabeth Günther, Thorsten Quandt. Observing the Dynamics of the Online News Ecosystem:News diffusion processes among German news sites. (2016).
[34] Nakho Kim, Magda Konieczna, Ho young Yoon, Lewis A. Friedland. Sustainability Factors of Emergent Civic News Websites. Journalism & Mass Communication Quarterly February02(2016).
[35] Nan Yu, Jun Kong. User experience with web browsing on small screens: Experimental investigations of mobile-page interface design and homepage design for news websites. Information Sciences Volume 330, Pages 427–443. (2016).
[36] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Mateusz Piwowarski. Web Projects Evaluation Using the Method of Significant Website Assessment Criteria Detection. Transactions on Computational Collective Intelligence XXII. Volume 9655 of the series Lecture Notes in Computer Science. Pp: 167-188(2016).
[37] Dusan Rak, Vojtech Svatek. Matching Medical Websites to Medical Guidelines through Clinical Vocabularies in View of Website Quality Assessment. JOURNAL OF SYSTEMS INTEGRATION (2016).
[38] X. Zhang, Y. Tang. Customer perceived E-service quality in online shopping: Master’s thesis, Lulea University of Technology; 2006.
[39] سیدحبیب الله میرغفوری، مهدی حاتمی منش، سیدمحمدعلی بنی فاطمه. طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایتهای خبری الکترونیکی (ای نیوزکوال) با رویکرد تحلیل عاملی. مجله جهانی رسانه، دوره8، شماره2، زمستان، 27-51(1392).
[40] کلانتری، خلیل (1388) مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی ( با برنامه LISREL – SIMPLIS). تهران؛ فرهنگ صفا