طراحی کنترل‌کننده فازی– عصبی برای کنترل‌کننده یکپارچه عبور توان تکامل‌یافته بر اساس ماکزیمم سازی تابع انرژی لیاپانوف جهت بهبود پایداری گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله طراحی یک کنترل‌کننده عصبی- فازی برای GUPFC جهت بهبود پایداری گذرا تحت بررسی قرارگرفته است. برای این جبران‌کننده کنترل کننده ای طراحی شده که با برآورده کردن معیار پایداری لیاپانوف، باعث افزایش حاشیه پایداری گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سیستم‌های فوق گردیده است. با توجه به این‌که تابع انرژی گذرای سیستم ابزار مناسبی برای بررسی مسئله‌ی پایداری است، بهینه‌سازی تابع انرژی GUPFC به‌منظور دستیابی به بیشترین حاشیه‌ی پایداری گذرا مدنظر قرار گرفته است. این ایده، اساس تولید اطلاعات آموزش موردنیاز در شبکه‌ی ANFIS به‌عنوان کنترل‌کننده‌ی GUPFC قرارگرفته است. مطالعه‌ی چگونگی تأثیر GUPFC در نیل به هدف، با پیاده‌سازی روش پیشنهادی بر روی سیستم تک‌ماشینه- شین بینهایت (SMIB) و سیستم 9 باس انجام شده است. همچنین با شبیه‌سازی دیگر ادوات FACTS‌ ازجمله UPFC و IPFC برتری GUPFC با مقایسه‌ی نتایج نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


[11] Rakhmad Syafutra Lubis, Sasongko Pramono Hadi and Tumiran. “Using the UPFC and GUPFC Controllers to Maximize Available Transfer Capability (ATC)”, International Journal on Electrical Engineering and Informatics ‐ Volume 6, Number 2, June 2014
[12] J. G. Singh, P. Teripathy, S. N. Singh and S. C. Srivastava; “Development of a fuzzy rule based generalized unified power flow controller”, EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER Euro. Trans. Electr. Power 2009; 19:702–717
[14] D. Raja Reddy, Dr. B. Venkata Prasanth. “Comparison Of Distributed Power-Flow Controller (DPFC) And Generalized Unified Power Flow Controller (GUPFC) In Power Quality Improvement”. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE  RESEARCH  IN  ELECTRICAL, ELECTRONICS, INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING Vol. 3, Issue 4, April 2015
[15] D.B. Valle, P.B. Araujo. “The influence of GUPFC FACTS device on small signal stability of the electrical power systems”. Electrical Power and Energy Systems 65 (2015) 299–306
[16] Ehsan jafari, Ali Marjanian, Soodabeh Solaymani and Ghazanfar Shahgholian. “Designing an Emotional Intelligent Controller for IPFC to Improve the Transient Stability Based on energy Function”. J Electr Eng Technol Vol. 8, No. 3: 478-489, 2013
[17] Ali Marjanian, Ehsan Jafari and Hasan Barati. “Designing of a TEF-based neuro-fuzzy controller for IPFC to improve the transient stability”. Euro. Trans. Electr. Power (2012)
[19] M. H. E-Saify, A. M. El-Garhy and G. A. El-Sheikh. “Brain Emotional Learning Based Intelligent Decoupler for Nonlinear Multi-Input Multi-Output Distillation Columns”. Mathematical Problems in Engineering Volume 2017
[24] Ahmed M. El-GarhyMohamed E. El-Shimy. “BELBIC for MRAS with highly non-linear process”. Alexandria Engineering JournalVolume 54, Issue 1, March 2015, Pages 7–16
[25] M. Sobha, R. S. kumar, S. George, "ANFIS based UPFC supplementary controller for damping low frequency oscillations in power systems", JES 2007 on-line: http://journal.esrgroups.org/jes/
[26] S. M. Sadeghzadeh, M. Ansarian, "Transient Stability Improvement with Neuro- Fuzzy Control of FACTS Devices", 1st International Power and Energy Conf. PEC on 2006, pp. 297-302, Nov. 2006.
[27] V. Azbe, U. Gabrijel, D. Povh, R. Mihalic, "The Energy Function of a General Multi machine System With a Unified Power Flow Controller", IEEE Trans. Power Systems, Vol. 20, No. 3, August 2005.
[28] M. Chamia, "Thyristor- Controlled Series Capacitor Design and Field Test", EPRI Flexible AC Transmission System (FACTS) Conf., May 2013.
[29] Th. V. Cutsem, M. Ribbens-Pavella, "Structure preserving direct methods for transient stability analysis of power systems", Proc. 24th Conf. on Decision and Control, pp 70-77, Dec. 2013.