استخراج خودکار توپوگرافی لبه در تصاویر پزشکی به کمک الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچه و تکنیکهای پردازش تصویر

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه مهندسی پزشکی، سبزوار، ایران

2 مرکز تحقیقات فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 انستیتو کارولینسکای استکهلم، مرکز مطالعات بالینی و تحقیقات پزشکی، استکهلم، سوئد

چکیده

آشکارسازی لبه در پردازش تصویر از تکنیکهای اساسی در بخشبندی، جداسازی و درک موقعیت بخشهای ویژه از تصویر است. وجود نویز و به هم
ریختگی ساختاری در اثر ضعیف بودن کنتراست محلی تصاویر پزشکی از اصلیترین دلایلی به شمار میروند که عملگرهای کنونی قادر نباشند به درستی لبه را
در اینگونه تصاویر آشکار سازند. در این مقاله از الگوریتم فرا اکتشافی کلونی برای یافتن لبه در تصاویر پزشکی استفاده شده که همگرایی سریع آن در دستیابی به
پاسخ بهینه و پارامترهای مقاوم آن در مقدار دهی اولیه سبب شده تا الگوریتمی کارآمد طراحی گردد. با گسیل مورچهها به سمت پیکسلهای تصویر و تکیه بر
مشخصههای لبه، ماتریس فرومون ساخته میشود که در بردارنده اطلاعات مربوط به بافت آسیب دیده است. در مرحله ارزیابی سیستم پیشنهادی، با دریافت 220
مغز و 50 تصویر میکروسکوپی از پایگاههای پزشکی گوناگون، در سطح قابل قبولی MRI تصویر پزشکی مرکب از 90 تصویر شبکیه چشم افراد دیابتی، 80 تصویر
88 % نشان / 94 % حاصل آمد. ضریب کاپای برابر با 79 / 94 % و ویژگی 00 / 94 %، حساسیت 16 / دقتی برابر با 90 ،Canny و Sobel و در مقایسه با عملگرهای چون دهنده ضریب اطمینان بالای سیستم در عملکرد است. بکارگیری روش ترکیبی کنونی در پردازش تصاویر سبب شده حتی در تصاویر با شدت نویز بالا، دقت تا
حد چشمگیری افزایش یابد و میانگین متوازن دقت و حساسیت معنادار باشد. استخراج دقیق بخش پاتولوژیک تصاویر پزشکی، پزشک متخصص را قادر میسازد
تا مرحله پیشرفت بیماری احتمالی را تعیین کند و نحوه درمان متناسب با رشد بیماری را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌ها