شیوه نو در تخصیص احتمال اساسی در تئوری شواهد با کاربرد در کنترل مدل پیش بین چندگانه

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

تئوری شواهد دمستر - شفر ابزار قدرتمندی برای مدلسازی، ترکیب و نتیجهگیری از دانستههای دارای عدم قطعیت، مبهم 
و ناقص است که امروزه بطور گسترده در ترکیب اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از ارکان این تئوری، تابع اولیهای به نام تخصیص احتمال اساسی
میباشد که باید بر اساس خصوصیات فرایند مورد بررسی تعیین شود. چگونگی تعیین این تابع هنوز مسئلهای مورد بحث است. در این مقاله شیوه جدیدی برای
تعیین تابع تخصیص احتمال اساسی پیشنهاد شده است. در این روش تابع تخصیص احتمال اساسی برای هر نقطه، با مقایسه فواصل آن نقطه از مراکز خوشهها
به کمک توابع عضویت فازی تعیین میشود. 
روش پیشنهادی جهت تعیین سیگنال سوئیچ یک کنترل کننده مدل پیش بین چندگانه مورد استفاده قرار گرفته و به کمک شبیه سازی نشان داده شده است
که استفاده از روش پیشنهادی تعداد سوئیچینگهای ناخواسته تا حد زیادی کاهش مییابد. همچنین روش پیشنهادی با یکی از روشهای معمول پیشین مورد
مقایسه قرار گرفته و مزیت آن به کمک شبیه سازی نشان داده شده است

کلیدواژه‌ها