الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی چند هدفه

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، بیرجند

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

در این مقاله روش جدیدی در بهینهسازی چندهدفه مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی نیروی مرکزی به نام الگوریتم بهینه سازی نیروی
غیرچیره » برای شناسایی موقعیتهای « بهینگی پرتو » از مفهوم MOCFO ارائه میشود. روش (MOCFO) مرکزی چندهدفه
برای نگهداری این موقعیتها استفاده میکند. برای اطمینان از صحت عملکرد روش ارائه شده در « مخزن بیرونی » و از یک « شده
مواجه با مسائل بهینهسازی چندهدفه، آن را برروی توابع استاندارد معتبر مورد آزمایش قرار میدهیم. نتایج نهایی قدرت و عملکرد این
روش را نشان میدهد که بستر جدیدی از تحقیقات را فراروی محققین قرار داده است

کلیدواژه‌ها