بھینھ سازی رقابتی در کانال ھای تداخلی انتخابگر- فرکانسی گوسی با استفاده از نظریھ بازی ھا

نویسندگان

1 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

2 دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات دانشگاه بیرجند

چکیده

مفهوم رادیو شناختگر با توجه به خصوصیاتی مانند، حس کردن باند فرکانسی خالی و دستیابی دینامیکی طیف فرکانسی می تواند به منظور استفاده
بهینه از باند فرکانسی در نسل های آینده سیستم های مخابراتی بسیار مفید باشد. یکی از موضوعهای مهم و مورد بحث در شبکه های رادیو شناختگر تخصیص
منابع است. با توجه به خصوصیت رقابتی بودن کاربرها، در این مقاله ما یک شبکه رادیو شناختگر را به صورت یک بازی بدون همکاری مدل میکنیم که در آن
کاربرهای ثانویه با توجه به محدودیتهای مجموع توان ارسالی و حداکثر توان ارسال در هر بازه فرکانسی به منظور بالا بردن نرخ ارسال خود به صورت خودسرانه و
بیان Nash بدون داشتن یک مرکز تصمیم گیرنده با دیگر کاربرهای ثانویه در کانال های انتخابگر - فرکانسی به رقابت میپردازد. ما پاسخ مسئله را در قالب تعادل
بازی از یک الگوریتم گسترده ناهمزمان که Nash را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به منظور دستیابی به تعادل Nash می کنیم و وجود و یکتایی تعادل
الگوریتم واترفیلینگ تکرار شونده ناهمزمان هموار نامیده می شود استفاده خواهیم کرد. به این معنی که به بعضی از کاربرها اجاره داده خواهد شد بیشتر از
کاربرهای دیگر توان تخصیصی خود را به روز کنند.