جداسازی کور تصاویر ترکیبی اسکن شده، بر مبنای پیش‌پردازش غیرخطی و اعمال تابع رقابت مابین اجزاء فرکانس بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

 هرگاه از یک مدرک کاغذی تصویری گرفته شود، مثلاً در حین اسکن کاغذ، تصویری که در پشت صفحه کاغذ وجود دارد اثری در صفحه جلویی از خود برجای میگذارد. تصاویر صفحۀ پشت و روی کاغذ ترکیبی غیرخطی ایجاد میکنند و بنابراین یک مسأله با کاربرد عملی برای جداسازی کور منابع (BSS)فراهم می­آید. در اینجا، یک نسخه از ترکیبات شدیداً غیرخطی که در آن از کاغذ "پوست­پیازی" استفاده شده، بکار گرفته شده است. جداسازی توسط InfoMax بسط یافته و با اعمال یک روش پیش­پردازش غیرخطی ابتکاری مبتنی بر رقابت بین اجزاء فرکانس بالای تجزیه موجک تصاویر انجام شد. نتایج جداسازی توسط معیارهای کیفی و کمی مورد ارزیابی قرارگرفت که بیانگر دقت، سرعت و کیفیت بالای تصاویر تخمینی است. به منظور ارزیابی دقیق­تر الگوریتم جداسازی غیرخطی و مقایسه کیفیت تصاویر تخمینی با منابع اولیه، علاوه بر معیارهای ارزیابی معمول، معیار سنجش فاصله اقلیدسی بین انحراف معیار تصاویر و شباهت Line Profile معرفی شده است. نتایج جداسازی غیرخطی با الگوریتم پیشنهادی توسط معیارهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بهبود قابل ملاحظه­ای مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها