الگوریتم جدید بهینهسازی سیستم صفحات شیبدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 1دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، بیرجند

2 دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، بیرجند

3 استاد تمام، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

 در چند دهه اخیر الگوریتم­های هوشمند یا ابتکاری در بسیاری از زمینه­های علوم مهندسی و علمی به کار رفته است. بسیاری از این روش­ها بر گرفته از پدیده­های طبیعی مانند رفتار بیولوژیکی بدن هستند و یا با استفاده از اصول و قوانین مربوط به علم فیزیک طراحی شده­اند. در این مقاله یک روش ابتکاری جدید بر مبنای دینامیک حرکت اجسام بر روی صفحات شیبدار بدون اصطکاک، مطرح خواهد شد. در الگوریتم مطرح شده مجموعه­ای از اجسام با همکاری یکدیگر بر اساس قانون دوم نیوتن و معادلات حرکت به سمت بهترین جواب مساله حرکت می­کنند. عملکرد الگوریتم ارائه شده، با عملکرد دیگر الگوریتم­های متداول، بر روی 23 تابع محک استاندارد، مقایسه شده که کارایی و اثربخشی آن در اغلب موارد نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها