تشخیص و ردگیری دقیق مردمک چشم با استفاده از تبدیل هاف دایروی بهبود یافته و IR-EMD

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سجاد

2 استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی جهت تشخیص و ردگیری مردمک چشم با استفاده از تبدیل هاف بهبود یافته و به کارگیری عینک مجهز به
به کار رفته در این پژوهش پس از بررسی کارآیی طرح های مختلف، طراحی و ساخته IR-EMD . ارائه شده است )IR-EMD( دوربین مادون قرمز
شده است و با وجود سادگی، کارآیی خوبی دارد و یکی از نوآوری های عملی این پژوهش می باشد. در روش پیشنهادی برای تشخیص مردمک، از
نسخه دایروی تبدیل هاف استفاده شده است و با اعمال چند تغییر و اصلاح مختلف، سرعت و دقت آن افزایش یافته است. با اعمال تبدیل هاف
هم می باشد، مکان IR که مجهز به حلقه IR-EMD دایروی بهبود یافته بر روی تصویر بهدست آمده از دوربین با کیفیت متوسط تعبیه شده در
دقیق مردمک در تصویر آشکارسازی می شود. از مهمترین ویژگی های الگوریتم پیشنهادی می توان به سرعت و دقت بالا، عدم نیاز به دوربین با
کیفیت، مقاوم بودن در برابر نویز تصویر و همچنین مقاوم بودن در مقابل دیگر عوامل محیطی نظیر چرخش سر، آرایش چشمان و نور پس زمینه
محیط و... اشاره کرد. نتایج بهدست آمده از آزمایش های عملی که بر روی اشخاص مختلف صورت گرفته است، بیانگر دقت و کارایی بالای روش
پیشنهادی می باشد. همچنین، جهت اطمینان از عملکرد درست روش پیشنهادی برای همه حالت های ممکن، این روش به بیش از هفتصد تصویر
نیز اعمال گردید. نتایج بهدست آمده نشان از عملکرد بسیار خوب روش پیشنهادی دارد. به- CASIA-Iris V. چشم موجود در مرکز داده چشم 3
طوری که حتی در حضور نویز فلفل نمک با شدت پنجاه درصد الگوریتم پیشنهادی با دقتی حدود نود درصد مکان مردمک چشم را در تصاویر این
مرکز داده به درستی تشخیص می دهد.

کلیدواژه‌ها