مقایسه و ارزیابی آنالیز شیمبنا و پیکسلمبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

امروزه استخراج اطلاعات عوارض شهری از اهمیت بالایی برای مدیران و طراحان شهری برخوردار است. در این راستا میتوان از
دادههای سنجش از دور و روشهای مربوطه جهت شناسایی این عوارض به نحو احسن استفاده نمود. در این تحقیق با تلفیق داده لایدار و تصاویر
اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در سطح تصمیمگیری شناسایی عوارض شهری با استراتژی شیمبنا و پیکسلمبنا بررسی و ارزیابی میشوند. آنالیز
پیکسلمبنا و شیمبنا براساس روش طبقهبندی درخت تصمیمگیری با در نظر گرفتن کلاس سایه و بدون آن اجرا گردید. هدف از این بررسی
نشان دادن توانایی داده لایدار در حل مشکلات ناشی از سایه در نواحی متراکم و پیچیده شهری است. دقت روش شیمبنا در هر دو روش بالاتر از
0 بهتر عمل نمود. روش / روش پیکسلمبناست. در آنالیز شیمبنا دقت کلی هر دو روش به هم نزدیک است، اما روش با کلاس سایه به اندازه 000
0 بالاترین دقت را در آنالیز پیکسلمبنا فراهم نمود. / پیکسلمبنا بدون کلاس سایه با 09

کلیدواژه‌ها