پخش بار اقتصادی پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمیی ذرات بهلاود یافته

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

یکی از مهمترین موضوعات در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت، پخش بار اقتصادی با کمترین هزینه تولید میباشد یک مسئله بهینه- سازی مقید غیرخطی و پیچیده است. برای حل مسئله پخش بار پویا، فرض بر این است که یک توزیع واحد گرمایی قبلا تییبین شبده اسبت. از هنگامیکه پخش بار اقتصادی پویا میرفی شد، روشهای متیددی برای حل این مشکل میرفی شدند؛ با این حال، همهی این روشها ممکبن اسبت نتوانند یک راه حل بهینه برای حل مسئله بیابند و میمولا در یک بهینه محلی با مشکل روبرو میشوند. در این مقاله، یک الگوریتم بهینب هسبازی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی پویا پیشنهاد شده است. از این الگوریتم برای حل یبک مسبئله پخبش ببار (IPSO) تجمع ذرات بهلاود یافته اقتصادی پویای پیچیده، شامل یک سیستم قدرت 6 واحده با درخواست بار 42 ساعته در فواصل زمانی یک ساعته استفاده شده اسبت. مقایسبه برای رسیدن به راه حلهای بهتر را نشان میدهد. IPSO با روشهای دیگر توانایی روش IPSO نتایج روش