تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، برای بهبود بازشناسی ارقام دستنویس فارسی از ادغام در سطح ویژگی استفاده شده است. با استفاده از ادغام سه بردار ویژگی متفاوت و وزن دهی برداری به هر سه بردار ویژگی، توسط الگوریتم بهینه سازی ژنتیک و انبوه ذرات، ضرایب وزنی بهینه برای بردار ویژگی بهدست آورده شده است. هدف اصلی در این تحقیق مقایسه ضرایب وزنی با دو الگوریتم بهینه ساز ژنتیک و انبوه ذرات به بردار ویژگی و بهبود نرخ بازشناسی و زمان بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از ادغام در سطح ویژگی نسبت به ترکیب طبقه بندها میباشد. در این تحقیق از پایگاهداده هدی که شامل 06666 نمونه آموزش و 06666 نمونه تست میباشد استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها