تأثیر فضاهای رنگ در مخفیسازی اطلاعات در تصاویر رنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

پنهان نگاری شاخهای از علم ارتباطات پوشیده است که هدف آن، پنهان کردن وجود اطلاعات استت در مقابت،، علتم نهتا نکتاوی تشخیص و یا تخمین اطلاعات مخفی شده با داشتن دانشی اندک )یا بدون هیچ دانشی( درباره الگوریتم پنهان نگاری است با وجود آنکه تصتاویر رنگی، ظرفیت پنهان نگاری بالایی دارند و استفاده از آنها متداول است اما تحقیقات کمتری در حوزهی مخفی سازی اطلاعات در آنها نستبت بته ،YIQ ،YUV ،RGB تصاویر خاکستری صورت گرفته است، در این مقاله، پنهان نگاری و نهانکاوی تصاویر رنگی در فضاهای رنگ مختلف )از جملته بهطور جامعی مورد بررسی قرار گرفته و روشهای جدیدی نیز در این دو حوزه ارائه شده است در حوزه پنهاننگاری، روش ستاده ،)HSV ،YCbCr پیشنهاد شده است که تشخیص وجود پیتا بته YCbCr و YUV و مقاومی برای پنهان سازی اطلاعات در تصاویر رنگی با استفاده از فضاهای رنگ دلی، استفاده از ضرایب تبدیلات دشوارتر شده است مقاومت روش پیشنهادی با چند نهان کاو معروف ارزیابی شده است و نتایج نشان مت یدهتد افزایش یافته است در حوزه نهان کاوی نیز، ،RGB که در این روش مقاومت در برابر حملات نهان کاوی، نسبت به روش مبتنی بر استفاده از فضای با بررسی فضاهای رنگ مختلف، روش نهان کاوی عا و جدیدی پیشنهاد شده است که مبتنی بتر همبستتگ ی مکتانی پیکست ، هتای ماتاور در مؤلفه های فضاهای رنگ مختلف است این روش مستق، از نوع روش پنهاننگاری طراحی شده، دارای قدرت تشخیص مناسبی است در مامتوع نتایج حاص، از این دو روش نقش استفاده مناسب و مؤثر از فضای رنگ را در مخفی سازی اطلاعات در تصاویر رنگی برجسته می سازد

کلیدواژه‌ها