کنترل فرکانس ریزشبکه‌‌ی جزیره‌‌ای با کنترلگر تناسبی- انتگرالی ‌‌تنظیم شده با منطق فازی و الگوریتم ازدحام ذرات

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

ریزشبکهها منابع انرژی پراکندهایی هستند که با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، توان الکتریکی تولید و به بارهای پراکنده در حالتت هتای -متصل به شبکهی سیستمهای توزیع و یا منفصل از آن انتقال میدهند . در این مقاله از کنترلگر تناسبی انتگرالی ) - PI ( تنظیم شده بتا منقتف فتازی و بهینه شده با الگوریتم ازدحام ذرات برای کنترل فرکانس ریزشبکهی جزیرهای استفاده شده است. به دلیل تغییرات طبیعی توان تولیدی با انرژیهتای تجدیدپذیر و عدم ققعیتهای سیستم قدرت ، کنترلگر های کلاسیک در شرایط مختلف ، عملکرد مناسب ندارند. در پاسخ به این چالش ، در اینجا مقدار نامی پارامترهای کنترلگر PI با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه میگردد. سیستم فازی، نیز مقدار لحظهایی پارامترهای کنترلگر را محاسبه می-
کند. الگوریتم ازدحام ذرات محدودۀ بهینۀ توابع عضویت سیستم فازیِ پیشنهادی را نیز تعیین مینماید. شبیه ستازی هتا عملکترد بهتتر طترت کنتترل پیشنهادی در مواجهه با اغتشاش بارهای مختلف از لحاظ RMS ، فراجهش و فروجهش، فرکانس نوسانات و زمان نشست تغییرات فرکتانس در مقایسته با کنترلگر PI کلاسیک زیگلر نیکولز، کنترلگر PI فازی و کنترلگر مشابه دیگری را نشان می دهد. به علاوه نتایج بیانگر عملکرد مقاو م مقلوب کنترلگرِ -پیشنهادی در برابر تغییرات پارامترهای سیستم است.

کلیدواژه‌ها