طبقه‌بندی تراکم تاج پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر پانکروماتیک هوایی به کمک تولید ویژگیهای بافتی آماری مرتبه 1 و 2 و زمین‌آمار

نویسندگان

1 گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

2 گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه هوافضا، پژوهشکده علوم و فناوری فضایی، تهران، ایران.

چکیده

نقشه طبقه‌بندی تراکم تاج پوشش جنگلی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی مورد نیاز در کاربردهای مدیریت جنگل است. در روشهای متداول برای تولید این نقشه از تصاویر چند طیفی استفاده می شود. در این تحقیق از تصاویر پانکروماتیک هوایی به عنوان یک منبع داده ارزشمند جهت تولید این نقشه استفاده شده است. با استفاده از روشهای آماری کمی‌سازی بافت تصویر شامل روشهای آماری مرتبه 1، مرتبه 2 مبتنی بر ماتریس رخداد توام و زمین آمار، لایه‌های تصویری جدید از این تصاویر دارای رزولوشن مکانی بالا داده‌های تولید شده و در طبقه بندی نظارت شده جهت تفکیک کلاسهای مختلف تراکم تاج پوشش مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب با تقویت فضای ویژگی، نقشه تراکم تاج پوشش با دقت قابل قبولی تولید گردید.

کلیدواژه‌ها