تبدیل بهینه ی خطوط انتقال با استفاده از روش HPO با در نظر گرفتن شاخص های کیفیت توان

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

 امروزه با توجه به رشد روزافزون صنعت، بهره‌برداری بهینه از انرژی الکتریکی که بعنوان محرک چرخه­ی صنعت در نظرگرفته می­شود از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است. از طرفی به‌علت اینکه، افزایش ولتاژ خطوط انتقال انرژی الکتریکی بمنظور افزایش قابلیت انتقال توان تقریبا اشباع شده است؛ نیاز به یافتن راهکارهای نوین برای این هدف بسیار ضروری می­نماید. یکی از راهکارهایی که امروزه برای بهره­برداری بهینه از منابع انرژی الکتریکی مدنظر قراردارد شبکه­های انتقال چندفازه می­باشد. شبکه­های انتقال چندفازه به صورت شبکه­های 6، 9 و 12 فاز می­باشند که از این بین شبکه‎های 6 فاز دارای ارجحیت بوده و بعنوان روشی مفید جهت افزایش توان انتقالی در برابر افزایش تقاضای انرژی، شناخته می‌شود. از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب تبدیل بهینه (جایگزین مناسب) خطوط انتقال می­توان تلفات سیستم و محدوده­ی قابل قبول برای ولتاژ تمامی باس­ها را نام برد. اما از آنجا که در سیستم­های قدرت حاضر بارهای غیرخطی بسیار زیادی وجود دارد و این بارها باعث تولید و گسترش هارمونیک‎ها در سراسر شبکه می­گردد؛ لزوم در نظر گرفتن هارمونیک‎های شبکه و شاخص­های کیفیت توان نمایان می‎شود. در این مقاله روشی برای یافتن بهترین آرایش خطوط با هدف بهینه‌کردن شاخص­های کیفیت توان ارائه شده که با استغاده از بهینه­سازی چند هدفه مبتنی بر رتبه‌بندی غیر پست (NSGA_II) انجام گرفته است. نتایج حاصل با اعمال بر شبکه 400 کیلوولت در جنوب ایران بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     L. O. Barthold, and H. C. Barnes, “High phase order power transmission”, CIGRE Study Committee, No. 31Report, 1972 and ELECTRA, No. 24, pp. 139-153, 1973.
[2]     T. F. Dorazio, “High phase order transmission,” IEEE No. 90TH0313-7, NYSEG, Binghamton, New York, Apr. 1990.
[3]     J.R. Stewart, L.J. Oppel, and R.J. Richeda, “Corona and effects of experience on an operating utility six-phase transmission line”, IEEE Transactions on Power delivery, Vol. 13, No. 4, October 1998, pp. 1363-1369.
[4]     James R. Stewart, Laurie J. Oppel, Gary C. Thomann, Thomas F. Dorazio, and M.T. Brown, “Insulation coordination, environmental and system analysis of existing double circuit line reconfigured to six-phase operation”, IEEE Transactions on Power delivery, Vol. 7, No. 3, July 1992, pp. 1628-1633.
[5]     M. T. Correia de Barros, “Identification of the capacitance coefficients of multiphase transmission lines exhibiting corona under transient conditions”, IEEE Transactions on Power delivery, Vol. 10, No. 3, July 1995, pp. 1642-1648.
[6]     ح. کامل، ح. لسانی، "محاسبه حداقل فاصله عایقی لازم جهت تبدیل خطوط دومداره سه فاز به6 فاز در شبکه سراسری"، دهمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 1374.
[7]     M.A.Golkar, R.Shariatinasab, M.Akbari, “Voltage Stability Analysis in Conversion of Double Three-Phase to Six-Phase Transmission Line”, IEEE International Conference on Power and Energy, Nov 29 - Dec 1, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
[8]     S.S. Venkata, W.C. Guyker, J. Kondragunta, N.K. Saini., and E.K. Stanek, “138-kV, six-phase transmission system: Fault Analysis”, IEEE Transaction on Power Apparatus and systems, Vol. PAS-101, No. 5, 1982, pp. 1203-1218.
[9]     V. Eckhardt, P. Hippe, and G. Hosemann, “Dynamic measuring of frequency and frequency oscillations in multiphase power systems”, IEEE Transactions on Power delivery, Vol. 14, No. 1, January 1989, pp. 95-102.
[10]  R.Shariatinasab, and M.Akbari, “Harmonic Analysis of Power Systems in order to Network Conversion”, IEEE International Conference on Power and Energy, Nov 29 - Dec 1, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
[11]   Deb K., S. Agrawal, A. Pratap, and T. Meyarivan, (2000). “A Fast Elitist NonDominated Sorting Genetic Algorithm For Multi-Objective Optimization: NSGA-II”. In Proceeding of the Parallel problem solving From Natural VI Conference, Pages 849-858.
[12]  بنفشه زهرایی، سید موسی حسینی "الگوریتم ژمتیک و بهینه­سازی مهندسی"، انتشارات گوتنبرگ، تهران، 1388.
[13]  A. Ulinuha, M. A. S. Masoum, senior Member, IEEE, and S. M. Islam, senior Member, IEEE, "Harmonic P­ower Flow Calculations for a Large Power System with Multiple Nonlinear Loads Using  Decoupled Approach" Power Engineering Conference, 2007. AUPEC 2007. Australasian Universities
[14]  M. A. Moreno Lopez de Saa and J. Usaola Garcia, "Three-phaseharmonic load flow in frequency and time domains," IEE Proceedings - Electric Power Applications, vol. 150, pp. 295-300, 2003.
[15]  S. M. Williams, G. T. Brownfeild, and J. W. Duffus, “Harmonic propagation on a electric distribution system: field measurements compared with computer simulation” IEEE transactions on power delivery, vol. 8, pp. 547-552, 1993.
[16]  H.-C. Chin, "Optimal shunt capacitor allocation by fuzzy dynamicprogramming," Electric Power Systems Research, vol. 35, pp. 133-139,1995/11 1995.
[17]  Y. Baghzouz, "Effects of nonlinear loads on optimal capacitor placement in radial feeders," IEEETrans. on Power Delivery, vol. 6, pp.245-251, Jan. 1991 1991.
[18]  T. S. Chung and H. C. Leung, "A genetic algorithm approach in optimal capacitor selection with harmonic distortion considerations," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 21,pp. 561-569, 1999/11 1999.
[19]  Institute of Electrical and Electronics Engineers, “ IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System, IEEE Std 519-1992 “, New York, NY 10017, USA, April 12, 1993
[20]  Ahmad, M.R.: ‘Static and dynamic impacts of six phase power transmission system’. M.Sc. thesis, Tech. Univ. of Malaysia, 2007.
[21]  R. Shariatinasab, M. Akbari, "Harmonic Analysis of Power Systems in order to NetworkConversion",IET Generation, Transmission & Distribution, pp. 974-979, 2011.
[22]  E. El - Hawary, “Electric Power Applications of Fuzzy Systems”, NewYork: IEEE Press, 1998.
[23]  Y. J. Lai and C. L. Hwang, “Fuzzy Multiple Objective Decision Making, Methods and Applications”,  Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1994.
[24]  Y. L. Lai and C. L. Hwang, “Fuzzy Mathematical Programming”, Berlin, Germany: Springer - Verlag, 1992.