مکان‌یابی کاربردهای چند لایه‌ای در بستر مرکز داده مجازی‌شده

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران

چکیده

رویکرد روز افزون فراهم کنندگان سرویس به پیاده سازی کاربردهای چند لایه‌ای (MTA) در بستر‌های مجازی شده، ارزیابی کارایی در دستیابی به سرویس‌های مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیر را مهم می‌سازد. فراهم‌سازی کارایی مناسب برای کاربردهای چند لایه‌ای مجازی‌شده (VMTA) که دارای پیچیدگی ساختاری و ارتباطی زیادی می‌باشند، نسبت به بستر‌های سنتی بسیار سخت‌تر است. در این پژوهش، راهبردی برای مکان‌یابی ماشین‌های مجازی میزبانِ VMTAها پیشنهاد می‌شود. درگام نخست، رتبه‌بندی ماشین‌های مجازی میزبان لایه‌ها براساس تابع تولید کاب-داگلاس انجام می‌گیرد. سپس، VMTAها براساس میزان بهره‌وری منابع و کارایی‌ اولویت‌بندی می‌شوند. در گام نهایی، VMTAها با توجه به نیازمندی منابع لایه‌ها، وابستگی بین آنان و وضعیت کارایی میزبانان فیزیکی، مکان‌یابی می‌شود. دست‌آوردها نشان می‌دهد که راهبرد پیشنهادی، کارکرد مناسبی در جایابی لایه‌های VMTAها در راستای کاهش تداخل کارکردی، ترازمندی بار، کاهش میزان نقض سرویس و مصرف انرژی مرکز داده دارد.

کلیدواژه‌ها


[1]     A. Beloglazov and R. Buyya, “Managing overloaded hosts for dynamic consolidation of virtual machines in cloud data centers under quality of service constraints,” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., Vol. 24, No. 7, pp. 1366–1379, 2013.
[2]     L. Cherkasova, K. Ozonat, N. Mi, J. Symons, and E. Smirni, “Automated anomaly detection and performance modeling of enterprise applications,” ACM Trans. Comput. Syst., Vol. 27, pp. 1–32, 2009.
[3]     Q. Zhu and T. Tung, “A performance interference model for managing consolidated workloads in QoS-aware clouds,” in Proceedings of IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012, 2012, San Jose, USA, pp. 170–179.
[4]     X. Pu, L. Liu, Y. Mei, S. Sivathanu, Y. Koh, C. Pu, and Y. Cao, “Who is your neighbor: Net I/O performance interference in virtualized clouds,” IEEE Trans. Serv. Comput., Vol. 6, pp. 314–329, 2013.
[5]     B. Urgaonkar, G. Pacifici, P. Shenoy, M. Spreitzer, and A. Tantawi, “An analytical model for multi-tier internet services and its applications,” ACM SIGMETRICS Perform. Eval. Rev., Vol. 33, pp. 291–302, 2005.
[6]     W. Iqbal, M. N. Dailey, D. Carrera, and P. Janecek, “Adaptive resource provisioning for read intensive multi-tier applications in the cloud,” Futur. Gener. Comput. Syst., Vol. 27, No. 6, pp. 871–879, 2011.
[7]     C. W. Cobb and P. H. Douglas, “A Theory of Production,” Am. Econ. Rev., Vol. 18, No. 1, pp. 139–165, 1928.
[8]     M. A. Salehi, A. N. Toosi, and R. Buyya, “Contention management in federated virtualized distributed systems: Implementation and evaluation,” Softw. Pract. Exp., Vol. 44, pp. 353–368, 2014.
[9]     R. Krebs, C. Momm, and S. Kounev, “Metrics and techniques for quantifying performance isolation in cloud environments,” Sci. Comput. Program., Vol. 90, pp. 116–134, 2014.
[10]  T. Wood, L. Cherkasova, K. Ozonat, and P. Shenoy, “Profiling and Modeling Resource Usage of Virtualized Applications,” in Proceedings of the 9th ACM/IFIP/USENIX International Conference on Middleware, 2008, New York, USA, pp. 366–387.
[11]  Y. Z. Y. Zhao and W. H. W. Huang, “Adaptive Distributed Load Balancing Algorithm Based on Live Migration of Virtual Machines in Cloud,” 2009 Fifth Int. Jt. Conf. INC, IMS IDC 2009, Beijing, China, pp. 170-175.
[12]  T. Wood, P. Shenoy, A. Venkataramani, and M. Yousif, “Black-box and Gray-box Strategies for Virtual Machine Migration,” in Proceedings of the 4th USENIX Conference on Networked Systems Design & Implementation, 2007, Berkeley, USA, p. 17.
[13]  T. Mastelic, A. Oleksiak, H. Claussen, I. Brandic, J.-M. Pierson, and A. V Vasilakos, “Cloud Computing: Survey on Energy Efficiency,” ACM Comput. Surv., Vol. 47, No. 2, pp. 33:1–33:36, Dec. 2014.
[14]  K. Lu, R. Yahyapour, P. Wieder, C. Kotsokalis, E. Yaqub, and A. I. Jehangiri, “QoS-aware VM placement in multi-domain service level agreements scenarios,” in IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD, 2013, Gottingen, Germany, pp. 661–668.
[15]  Y. Song, H. Wang, L. Yaqiong, B. Feng, and Y. Sun, “Multi-tiered on-demand resource scheduling for VM-based data center,” in 2009 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009, 2009, Shanghai, China, pp. 148–155.
[16]  P. D. Kaur and I. Chana, “A resource elasticity framework for QoS-aware execution of cloud applications,” Futur. Gener. Comput. Syst., Vol. 37, pp. 14–25, 2014.
[17]  Q. Li, Q. Hao, L. Xiao, and Z. Li, “An Integrated Approach to Automatic Management of Virtualized Resources in Cloud Environments,” Comput. J., Vol. 54, No. 6, pp. 905–919, Jun. 2011.
[18]  N. Grozev and R. Buyya, “Performance Modelling and Simulation of Three-Tier Applications in Cloud and Multi-Cloud Environments,” Comput. J., Vol. 58, No. 1, pp. 1–22, 2013.
[19]  K. RahimiZadeh, R. Nasiri Gerde, M. AnaLoui, and P. Kabiri, “Performance evaluation of Web server workloads in Xen-based virtualized computer system: analytical modeling and experimental validation,” Concurr. Comput. Pract. Exp., Vol. 27, No. 17, pp. 4741–4762, 2015.
[20]  N. Mi, G. Casale, L. Cherkasova, and E. Smirni, “Sizing multi-tier systems with temporal dependence: Benchmarks and analytic models,” J. Internet Serv. Appl., Vol. 1, No. 2, pp. 117–134, 2010.
[21]  N. Megiddo, “Linear Programming in Linear Time When the Dimension Is Fixed,” Journal of the ACM, Vol. 31. pp. 114–127, 1984.
[22]  RUBiS. [Online]. http://forge.ow2.org/projects/rubis/. [Accessed: 06-Jun-2015].
[23]  Httperf. [Online]. http://www.hpl.hp.com/research/linux/httperf/. [Accessed: 06-Jun-2015].
[24]  D. Borgetto, M. Maurer, G. Da-Costa, J.-M. Pierson, and I. Brandic, “Energy-efficient and SLA-aware management of IaaS clouds,” in 2012 Third International Conference on Future Energy Systems Where Energy Computing and Communication Meet eEnergy, 2012, New York, USA, pp. 1–10.
[25]  CITRIX. [Online]. http://support.citrix.com/article/CTX137837. [Accessed: 06-Jun-2015].
[26]  Mediawiki. [Online]. https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki. [Accessed: 06-Jun-2015].