ارائه روشی برای بهبود گذردهی کدگذاری شبکه‌های بی‌سیم با استفاده ازمسیریابی فرصت‌طلبانه

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

چکیده

مسیریابیازمسائل مهم و حیاتی درشبکه‌هایمخابراتیاست .درالگوریتم‌هایمسیریابی،هیچگونه تغییردربسته‌های داده‌ها توسط گره‌هایمیانیمجازنمیباشد. کدگذاریشبکه روش جدیدی برایارسال داده‌ها در شبکه‌های مخابراتی استکه فوایدی نظیر بهبود در گذردهی و کارآیی شبکه ها را به دنبال دارد. در این روش، گره‌هایمیانی ترکیبی کد شده ازبسته‌هایورودی را به سمت مقصد ارسال می‌کنند. مسیریابی فرصتطلبانه نیز باعث افزایش گذردهی شبکههای بی‌سیم می‌شود. دراین روش، از ابتدا هیچ گره‌ای به عنوان گره میانی انتخاب نمیشود و هرگرهای که انتقال را به درستی دریافت کند، میتواند آن را به سمت مقصد ارسال کند. در این مقاله، روشی برای افزایش گذردهی شبکههای بی‌سیم با استفاده از مسیریابی فرصت طلبانه در کدگذاری شبکه پیشنهاد می‌شود. در روش پیشنهادی از کدگذاری تصادفی خطی بستههای ارسالی از یک مبدأ استفاده شده و نیازی به کدگشایی در تمام گرههای میانی نمی‌باشد. به‌علاوه در مسیریابی از دریافتهای شانسی استفاده شده و از ابتدا و قبل از شروع انتقال، مسیر ثابتی در نظر گرفته نمی‌شود.نتایج شبیه‌سازی روش پیشنهادی با استفاده از شبیه‌ساز NS-2 و مقایسه‌ی آن با پروتکل‌های کدگذاری COPE و فرصت طلبانه EXOR نشان میدهد که روش پیشنهادی توانسته است گذردهی شبکه را بهبود دهد.