تعیین مختصات دقیق تارگت‌ها به روش برازش بیضی توسعه یافته

نویسندگان

University of Tehran

چکیده

فتوگرامتری صنعتی شاخه­ای از فتوگرامتری برد کوتاه است که در آن ابعاد، موقعیت، وضعیت، شکل و تغییرشکل قطعات صنعتی با دقت و صحت بالایی اندازه­گیری می­شود. در فتوگرامتری صنعتی برای افزایش اتوماسیون و دقت اندازه­گیری از تارگت­های مخصوص با کنتراست بالا استفاده می­شود. یکی از مسائل مهم در فتوگرامتری صنعتی اندازه­گیری دقیق مختصات عکسی این تارگت­ها است. هدف از این مقاله ارائه یک روش پیشنهادی به منظور اندازه­گیری دقیق مختصات عکسی تارگت­ها بر مبنای مفاهیم استخراج لبه و ناحیه در پردازش تصویر می­باشد. برای ارزیابی روش پیشنهادی، آزمون­های متعددی روی تارگت­های شبیه­سازی-شده بر مبنای متغیرهای هندسی (اندازه­، کشیدگی و توجیه تارگت) و متغیرهای کیفی (نسبت نویز به سیگنال تصویر و PSF سیستم تصویربرداری) انجام پذیرفت. پس از تحلیل نتایج مشخص گردید روش پیشنهادی در مقایسه با روش­های دیگر از کارایی بالاتری برخوردار بوده و بطورکلی وزن­دهی در آن یا نرم کردن تصویر موجب کاهش معنی­دار خطا نمی­شوند.