تمام متصل به تمام پیچشی: پلی به گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسنده

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر - دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در یک دهه‌ی گذشته شبکه‌های پیچشی متعددی برای قطعه‌بندی معنایی تصاویر ابداع شده‌اند که عملکرد بسیار خوبی در تشخیص و برچسب‌زنی اشیاء از خود نشان داده‌اند. عمده‌ی این شبکه‌ها متضمن معماری‌های با اندازه‌ی بزرگ هستند که توانایی آشکارسازی ده‌ها یا صدها دسته‌ی از قبل مشخص را داشته باشند. در بیشتر کاربردها از معماری‌هایی استفاده می‌شود که پس از چند لایه‌ی پیچشی از یک طبقه‌بند معمول برای طبقه‌بندی ویژگی‌های استخراج شده‌ی شبکه استفاده می‌شود.  در این نوشتار روش تبدیل یک شبکه که به عنوان طبقه‌بند، دو لایه‌ی مسطح و چگال (تمام متصل) دارد، به ‌یک شبکه تمام پیچشی بیان شده است. مزیت اصلی این شیوه، قابلیت کارکرد بر روی ورودی‌های با اندازه متغیر و تولید یک نقشه خروجی به جای یک عدد می‌باشد که همان مزیت شبکه‌های تمام پیچشی است. در مدل‌های جدید حوزه‌‌ی یادگیری عمیق عموماً از تصاویر آموزشی که در آنها نواحی موردنظر با ماسک مشخص شده‌اند استفاده می‌شود، اما در شیوه‌ی پیشنهادی در این نوشتار فقط تصاویر برچسب‌دار (مشخص‌کننده طبقه‌ی کل تصویر) به شبکه داده می‌شود. جزییات روش کار در قالب مسئله‌ی جدید طبقه‌بندی  و شناسایی تابلوهای با رسم‌الخطهای شکسته نستعلیق و ثلث، شناسایی برگ سالم از مریض سیب (به عنوان مسائل دو کلاسه) و مسئله‌ی شناسایی ارقام فارسی بیان شده است. به این منظور ابتدا یک شبکه پیچشی با لایه آخر تمام متصل طراحی و بر روی تصاویر مربعی آموزش داده می‌شود. سپس مدل تمام پیچشی جدیدی بر اساس مدل قبلی تعریف شده و وزنهای مدل قبلی به مدل جدید کپی می‌شود. تنها تفاوت دو مدل در لایه آخر است، اما مدل جدید قابلیت کار بر روی تصاویر ورودی با هر اندازه را خواهد داشت. نتایج آزمایشات کارایی این شیوه را نشان داده است  (کد برنامه در https://github.com/mamintoosi/FC2FC ).

کلیدواژه‌ها


 1. S. A. Zaidi, M. S. Ansari, A. Aslam, N. Kanwal, M. Asghar, and B. Lee, "A survey of modern deep learning based object detection models," Digital Signal Processing, vol. 126, p. 103514, 2022.
 2. Schellenberg et al., "Semantic segmentation of multispectral photoacoustic images using deep learning," Photoacoustics, vol. 26, p. 100341, 2022.
 3. Shelhamer, J. Long, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol.39, p.640–651, Apr. 2017.
 4. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik, “Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation,” in 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.580–587, 2014.
 5. Girshick, “Fast R-CNN,” in Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), ICCV ’15, (USA), p.1440–1448, IEEE Computer Society, 2015.
 6. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.39, no.6, pp.1137–1149, 2017.
 7. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask RCNN,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.42, no.2, pp.386–397, 2020.
 8. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp.779–788, 2016.
 9. Redmon and A. Farhadi, “Yolo9000: Better, faster, stronger,” CVPR, 2017.
 10. Badrinarayanan, A. Kendall, and R. Cipolla, “SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.39, no.12, pp.2481–2495, 2017.
 11. Silberman, D. Hoiem, P. Kohli, and R. Fergus, “Indoor segmentation and support inference from RGBD images,” in Proceedings of the 12th European Conference on Computer Vision - Volume Part V, ECCV’12, (Berlin, Heidelberg), p.746–760, Springer-Verlag, 2012.
 12. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The Pascal Visual Object Classes (VOC) challenge,” International Journal of Computer Vision, vol.88, pp.303–338, June 2010.
 13. Mottaghi, X. Chen, X. Liu, N.-G. Cho, S.-W. Lee, S. Fidler, R. Urtasun, and A. Yuille, “The role of context for object detection and semantic segmentation in the wild,” in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014.
 14. -Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, “Microsoft coco: Common objects in context,” in Computer Vision – ECCV 2014 (D. Fleet, T. Pajdla, B. Schiele, and T. Tuytelaars, eds. ), (Cham), pp.740–755, Springer International Publishing, 2014.
 15. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in International Conference on Learning Representations, 2015.
 16. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” in Advances in Neural Information Processing Systems 25 (F. Pereira, C. J. C. Burges, L. Bottou, and K. Q. Weinberger, eds.), pp.1097–1105, Curran Associates, Inc., 2012.
 17. محمد صبری، محمد شهرام معین، و فربد رزازی،”ارائه‌ی روش ترتیبی پویا بر اساس یادگیری عمیق به منظور بهبود کارایی سیستم های تطبیق بیومتری مبتنی بر کارت هوشمند“، نشریه مهندس برق و مهندسی کامپیوتر، جلد ۱۸، شماره ۱-ب، صفحات ۲۹-۴۱. ۱۳۹۹.
 18. Li, M. Kan, S. Shan, and X. Chen, “Weakly supervised object detection with segmentation collaboration,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), October 2019.
 19. Sheykhivand, S. Meshgini, and Z. Mousavi, “Automatic detection of various epileptic seizures from eeg signal using deeplearningnetworks,” Computational Intelligence in Electrical Engineering, vol.11, no.3, pp.1–12, 2020.
 20. Jiang, Y. Chen, B. Liu, D. He, and C. Liang, “Real-time detection of apple leaf diseases using deep learning approach based on improved convolutional neural networks,” IEEE Access, vol.7, pp.59069–59080, 2019.
 21. Chao, G. Sun, H. Zhao, M. Li, and D. He, “Identification of apple tree leaf diseases based on deep learning models,” Symmetry, vol.12, p.17, 06 2020.
 22. B. Tahir, M. A. Khan, K. Javed, S. Kadry, Y.-D. Zhang, T. Akram, and M. Nazir, “Recognition of apple leaf diseases using deep learning and variances-controlled features reduction,” Microprocessors and Microsystems, p.104027, 2021.
 23. Khosravi and E. Kabir, “Introducing a very large dataset of handwritten farsi digits and a study on their varieties,” Pattern Recognit. Lett., vol.28, pp.1133–1141, 2007.