یک الگوریتم انتخاب ویژگی شورایی مبتنی بر حداقل افزونگی، حداکثر همبستگی: یک رویکرد دو هدفه بر اساس مفهوم غلبه پارتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی انگلیسی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان.

3 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

برای بهبود الگوریتم‌های انتخاب ویژگی، روش‌های شورایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این رویکردها نتایج چندین روش انتخاب ویژگی با هم ترکیب می‌شوند تا مجموعه ویژگی نهایی حاصل شود. انتخاب ویژگی شورایی بر اساس این حقیقت است که تنوع روش‌های انتخاب ویژگی بهتر از تنها یک روش عمل می‌کند. هر الگوریتم انتخاب ویژگی ممکن است یک اپتیموم محلی را در فضای ویژگی‌ها در نظر بگیرد. در نتیجه روش‌های انتخاب ویژگی شورایی برای حل این مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله ما یک الگوریتم انتخاب ویژگی شورایی بر اساس رتبه‌دهی مبتنی بر مفهوم غلبه پارتو برای بهبود دقت دسته‌بندی روش‌های انتخاب ویژگی شورایی حاضر و روش‌های پایه انتخاب ویژگی ارائه داده‌ایم. این روش با استفاده از یک فرآیند بهینه‌سازی دو‌هدفه و مفهوم فاصله ازدحام، ویژگی‌ها در این فضا و در نظر گرفتن میزان همبستگی با برچسب کلاس و نیز افزونگی هر ویژگی به رتبه‌دهی آنها می پردازد. ما این روش را با روش‌های انتخاب ویژگی شورایی جدید و الگوریتم‌های پایه انتخاب ویژگی مقایسه کرده‌ایم. نتایج نشان‌دهنده برتری روش در معیار دقت دسته‌بندی است و همچنین در زمان کوتاه‌تری نسبت به سایر روش‌ها اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها