الگوریتم بهینه سازی جریان های آب: روشی جدید در بهینه‌سازی مسائل با بعد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکاترونیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی-مهندسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله، یک روش بهینه‌سازی فراابتکاری، برگرفته‌شده از رفتار و حرکت جریان‌های آب بر روی زمین در رسیدن به پست‌ترین مکان ممکن، جهت حل مسائل پیوسته ارائه‌شده است. حرکت ساده جریان‌ آب بر روی زمین به‌طور مشخصی کارآمد و بهینه می‌باشد و همیشه کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر رسیدن به عمیق‌ترین نقطه را در بر دارد. در الگوریتم ارائه‌شده حرکت‌های ساده آب در مسیریابی، تغییر جهت و حتی ایجاد تندآب و گرداب به صورت عملگرهای ریاضی مختلف شبیه‌سازی‌شده است. در ادامه مقاله، جهت بررسی کارایی الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی، بیست‌وسه تابع استاندارد مختلف مورد استفاده قرارگرفته و کارایی الگوریتم با برخی روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی فراابتکاری مورد مقایسه قرارگرفته‌است. نتایج آزمایش‌ها مؤید این است که الگوریتم ارائه‌شده از نظر دقت و سرعت در بیشتر توابع آزمون استاندارد عملکرد بهتری را ارائه می‌دهد، به‌ویژه در بعد بالا این برتری به‌طور معنی‌داری قابل‌مشاهده است و اختلاف بسیار زیادی با دیگر الگوریتم‌ها دارد، به‌طوری‌که الگوریتم‌های دیگر تقریباً قادر به بهینه‌سازی در ابعاد بالا نیستند. در بعد 30، میانگین زمان اجرای برنامه الگوریتم آب باران نسبت به الگوریتم وراثتی 657/1 و نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته 274/1 می‌باشد. در جایی‌که میانگین خطای الگوریتم ارائه‌شده به الگوریتم وراثتی 06/0 و نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته 004/0 می‌باشد. بنابراین افزایش %94 دقت درازای %65 درصد زمان بیشتر نسبت به الگوریتم وراثتی و افزایش %6/99 دقت درازای %5/27 زمان بیشتر نسبت به الگوریتم جستجوی فاخته مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] D. Karaboga, "An idea based on honey bee swarm for numerical optimization," Technical report-tr06, Erciyes university, engineering faculty, computer engineering department2005.
[2] Y.-L. Lin, W.-D. Chang, and J.-G. Hsieh, "A particle swarm optimization approach to nonlinear rational filter modeling," Expert Systems with Applications, vol. 34, pp. 1194-1199, 2008.
[3] M. Nasri, H. Nezamabadi-Pour, and M. Maghfoori, "A PSO-based optimum design of PID controller for a linear brushless DC motor," World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 26, pp. 211-215, 2007.
[4] R. Bahramipour-Esfahani, M. Nasri, and S. M. Tabatabaei, "Designing a Metaheuristic Multi-objective Fractional-order PID Controller for TRMS system," Computational Intelligence in Electrical Engineering, pp. -, 2020.
[5] H. Nezamabadi-Pour, S. Saryazdi, and E. Rashedi, "Edge detection using ant algorithms," Soft Computing, vol. 10, pp. 623-628, 2006.
[6] E. Gharaati and M. Nasri, "A new band selection method for hyperspectral images based on constrained optimization," in 2015 7th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT), 2015, pp. 1-6.
[7] Y. Liu, Z. Yi, H. Wu, M. Ye, and K. Chen, "A tabu search approach for the minimum sum-of-squares clustering problem," Information Sciences, vol. 178, pp. 2680-2704, 2008.
[8] F. Saadat and M. Nasri, "A multibiometric finger vein verification system based on score level fusion strategy," in 2015 International Congress on Technology, Communication and Knowledge (ICTCK), 2015, pp. 501-507.
[9] F. Saadat and M. Nasri, "A GSA-based method in human identification using finger vein patterns," in 2016 1st Conference on swarm Intelligence and Evolutionary Computation (CSIEC), 2016, pp. 102-106.
[10] S. M. Koloushani, M. Nasri, and M. M. Rezaei, "Strategic management of stochastic power losses in smart transmission grids," International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 29, p. e12032, 2019.
[11] J. Ebrahimi, M. Abedini, M. M. Rezaei, and M. Nasri, "A two-step approach to energy management in smart micro-grids aimed at improving social welfare levels and the demand side management effect," Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, vol. 9, pp. 56-67, 2020.
[12] J. Ebrahimi, M. Abedini, M. M. Rezaei, and M. Nasri, "Optimum design of a multi-form energy in the presence of electric vehicle charging station and renewable resources considering uncertainty," Sustainable Energy, Grids and Networks, vol. 23, p. 100375, 2020.
[13] J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence: MIT press, 1992.
[14] D. E. Goldberg and J. H. Holland, "Genetic Algorithms and Machine Learning," Machine Learning, vol. 3, pp. 95-99, 1988/10/01 1988.
[15] M. Dorigo and G. Di Caro, "Ant colony optimization: a new meta-heuristic," in Proceedings of the 1999 congress on evolutionary computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406), 1999, pp. 1470-1477.
[16] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization (PSO)," in Proc. IEEE International Conference on Neural Networks, Perth, Australia, 1995, pp. 1942-1948.
[17] E. Atashpaz-Gargari and C. Lucas, "Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition," in 2007 IEEE congress on evolutionary computation, 2007, pp. 4661-4667.
[18] E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour, and S. Saryazdi, "GSA: a gravitational search algorithm," Information sciences, vol. 179, pp. 2232-2248, 2009.
[19] R. Rajabioun, "Cuckoo optimization algorithm," Applied soft computing, vol. 11, pp. 5508-5518, 2011.
[20] A. Sadollah, H. Sayyaadi, and A. Yadav, "A dynamic metaheuristic optimization model inspired by biological nervous systems: Neural network algorithm," Applied Soft Computing, vol. 71, pp. 747-782, 2018.
[21] G.-G. Wang, S. Deb, and L. dos Santos Coelho, "Earthworm optimisation algorithm: a bio-inspired metaheuristic algorithm for global optimisation problems," IJBIC, vol. 12, pp. 1-22, 2018.
[22] G.-G. Wang, "Moth search algorithm: a bio-inspired metaheuristic algorithm for global optimization problems," Memetic Computing, vol. 10, pp. 151-164, 2018.
[23] S. Shadravan, H. Naji, and V. K. Bardsiri, "The Sailfish Optimizer: A novel nature-inspired metaheuristic algorithm for solving constrained engineering optimization problems," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 80, pp. 20-34, 2019.
[24] G.-G. Wang, S. Deb, and Z. Cui, "Monarch butterfly optimization," Neural computing applications, vol. 31, pp. 1995-2014, 2019.
[25] A. A. Heidari, S. Mirjalili, H. Faris, I. Aljarah, M. Mafarja, and H. Chen, "Harris hawks optimization: Algorithm and applications," Future generation computer systems, vol. 97, pp. 849-872, 2019.
[26] P. Pijarski and P. Kacejko, "A new metaheuristic optimization method: the algorithm of the innovative gunner (AIG)," Engineering Optimization, vol. 51, pp. 2049-2068, 2019.
[27] A. F. Nematollahi, A. Rahiminejad, and B. Vahidi, "A novel meta-heuristic optimization method based on golden ratio in nature," Soft Computing, vol. 24, pp. 1117-1151, 2020.
[28] S. H. A. Kaboli, J. Selvaraj, and N. Rahim, "Rain-fall optimization algorithm: A population based algorithm for solving constrained optimization problems," Journal of Computational Science, vol. 19, pp. 31-42, 2017.
[29] Z. Wei, "A Raindrop Algorithm for Searching The Global Optimal Solution in Non-linear Programming," arXiv preprint arXiv:1306.2043, 2013.
[30] H. Shah-Hosseini, "The intelligent water drops algorithm: a nature-inspired swarm-based optimization algorithm," International Journal of Bio-inspired computation, vol. 1, pp. 71-79, 2009.
[31] H. Eskandar, A. Sadollah, A. Bahreininejad, and M. Hamdi, "Water cycle algorithm–A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems," Computers & Structures, vol. 110, pp. 151-166, 2012.
[32] T. R. Biyanto, G. P. Dienanta, T. O. Angrea, I. T. Utami, L. Ayurani, M. Khalil, et al., "Optimization of supersonic separation (3S) design using rain water algorithm," in AIP conference proceedings, 2018, p. 050008.
[33] F. Marini and B. Walczak, "Particle swarm optimization (PSO). A tutorial," Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 149, pp. 153-165, 2015.
[34] M. Dorigo, M. Birattari, and T. Stutzle, "Ant colony optimization," IEEE computational intelligence magazine, vol. 1, pp. 28-39, 2006.
[35] L. J. Eshelman and J. D. Schaffer, "Real-coded genetic algorithms and interval-schemata," in Foundations of genetic algorithms. vol. 2, ed: Elsevier, 1993, pp. 187-202.
[36] E. Rashedi, H. Nezamabadi-Pour, and S. J. I. s. Saryazdi, "GSA: a gravitational search algorithm," vol. 179, pp. 2232-2248, 2009.
[37] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization," in Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks, 1995, pp. 1942-1948.
[38] A. H. Gandomi, X.-S. Yang, and A. H. J. E. w. c. Alavi, "Cuckoo search algorithm: a metaheuristic approach to solve structural optimization problems," vol. 29, pp. 17-35, 2013.
[39] S. Kaur, L. K. Awasthi, A. Sangal, and G. Dhiman, "Tunicate Swarm Algorithm: A new bio-inspired based metaheuristic paradigm for global optimization," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 90, p. 103541, 2020.
[40] M. Eusuff, K. Lansey, and F. Pasha, "Shuffled frog-leaping algorithm: a memetic meta-heuristic for discrete optimization," Engineering optimization, vol. 38, pp. 129-154, 2006.
[41] J. Pearl, "Intelligent search strategies for computer problem solving," Addision Wesley, 1984.