یک لایه ترجمه فلش جدید با قابلیت بروزرسانی درون بلوکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ظهور حافظه های پایدار نیمه هادی از نوع NAND فلش منجر به تولید نسل جدیدی از حافظه های جانبی به نام درایوهای حالت جامد (SSD) شد. یکی از مهمترین ویژگی های این نوع از درایوها به روزرسانی سکتورهای داده به صورت بیرون از مکان است. در SSDها برای مخفی کردن چنین ویژگی هایی از دید سیستم عامل، از یک بخش میان افزاری به نام لایه ترجمه فلش (FTL) استفاده می کنند. وظایف این بخش شامل ترجمه آدرس، زباله روبی و پخش فرسودگی است. در این مقاله یک طرح جدید برای لایه ترجمه فلش بر مبنای فشرده سازی داده ها به نام لایه ترجمه فلش با قابلیت به روزرسانی درون بلوکی (In Block Update FTL) پیشنهاد شده است. در این طرح پیشنهادی، حافظه مورد نیاز برای جدول نگاشت آدرس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین نتایج شبیه سازی با حجم‌کاری (Workload) واقعی نشان می دهد که سرعت خواندن و نوشتن روش مذکور نسبت به طرح مشابه قبلی به میزان قابل قبولی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


  [1]     S. Mittal, J. S. Vetter, "A survey of software techniques for using non-volatile memories for storage and main memory systems", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 27, no. 5, pp. 1537-1550, 2016.
  [2]     A. Tavakkol , M. Arjomand, Hamid Sarbazi-Azad, "Network-on-SSD: A Scalable and High-Performance Communication Design Paradigm for SSDs," IEEE Computer Architecture Letters, v.12 n.1, p.5-8, January 2013.
  [3]     C. W. Tsao, Y. H. Chang, M. C. Yang, P. C. Huang, "Efficient victim block selection for flash storage devices", IEEE Transactions on Computers, vol. 64, no. 12, pp. 3444-3460, Dec 2015.
  [4]     D. Kim et al., "Exploiting compression-induced internal fragmentation for power-off recovery in SSD," IEEE Trans. Comput., vol. 65, no. 6, pp. 1720-1733, Jun. 2016.
  [5]     M.-C. Yang, Y.-H. Chang, T.-W. Kuo, P.-C. Huang, "Capacity-independent address mapping for flash storage devices with explosively growing capacity," IEEE Transactions on Computers, vol. 65, no. 2, pp. 448-465, Feb 2016.
  [6]     F. Chen , T. Luo , Xi. Zhang, "CAFTL: a content-aware flash translation layer enhancing the lifespan of flash memory based solid state drives," Proceedings of the 9th USENIX conference on File and storage technologies, p.6-6, February 15-17, 2011, San Jose, California.
  [7]     D. Ma , J. Feng , G. Li, "A survey of address translation technologies for flash memories," ACM Computing Surveys (CSUR), Volume 46 Issue 3, January 2014.
  [8]     T.-S. Chung, D.-J. Park, S. Park, D.-H. Lee, S.-W. Lee, and H.-J. Song, "A survey of Flash Translation Layer," Journal of Systems Architecture, vol. 55, pp. 332-343, 23 March 2009.
  [9]     A. S. Ramasamy, P. Karantharaj, "RFFE: A buffer cache management algorithm for flash-memory-based SSD to improve write performance", in Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 38, no. 3, pp. 219-231, 2015.
[10]     Park Dong-Joo, Choi Won-Kyung, Lee Sang-Won, “FAST: A Log Buffer Scheme with Fully Associative Sector Translation for Efficient FTL in Flash Memory”, ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS), Volume 6 Issue 3, July 2007.
[11]     S Lee, D. Shin, Y-J Kim; "LAST: locality-aware sector translation for NAND flash memory-based storage systems," ACM SIGOPS Operating Systems, Volume 42 Issue 6, October 2008.
[12]     Aayush Gupta, Youngjae Kim, Bhuvan Urgaonkar, “DFTL: a flash translation layer employing demand-based selective caching of page-level address mappings”, ACM SIGARCH Computer Architecture News, Volume 37 Issue 1, March 2009.
[13]     Zhiwei Qin, Yi Wang, Duo Liu, Zili Shao, “A Two-Level Caching Mechanism for Demand-Based Page-Level Address Mapping in NAND Flash Memory Storage Systems”, 2011 17th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium,  Chicago, IL, USA, 12 May 2011.
[14]     Ming-Chang Yang, Student Member, “Capacity-independent Address Mapping for Flash Storage Devices with Explosively Growing Capacity”, 2015.
[15]     Y. Park and J-S. Kim, “zFTL: Power-efficient data compression support for NAND flash-based consumer electronics devices,” IEEE Transactions on Consumer Electronics, 57(3):1148–1156, AUG 2011.
[16]     C. Ji, L.-P. Chang, L. Shi, C. Gao, C. Wu, Y. Wang, and C. J. Xue, “Lightweight Data Compression for Mobile Flash Storage,” ACM Transactions on Embedded Computing Systems, vol. 16, no. 5s, pp. 1–18, 2017.
[17]     T. Park, J.-S. Kim, "Compression support for flash translation layer", Proceedings of the International Workshop on Software Support for Portable Storage, pp. 19-24, Oct. 2010.
[18]     J. Ziv and A. Lempel, “A universal algorithm for sequential data Compression,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 23, no. 3, pp. 337–343, May 1977.
[19]     J.-L. Gailly and M. Adler, “Zlib general purpose compression library (version 1.2.5),” Apr. 2010.
[20]     B. Mao, S. Wu, H. Jiang, Y. Yang, and Z. Xi, “EDC: Improving the performance and space efficiency of flash-based storage systems with elastic data compression,” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., vol. 29, no. 6, pp. 1261–1274, Jun. 2018.
[21]     S. Lee, J. Park, K. Fleming, Arvind, and J. Kim, “Improving Performance and Lifetime of Solid-State Drives Using Hardware-Accelerated Compression”, IEEE Trans. Consumer Electronics, vol. 57, no. 4, pp. 1732-1739, 2011.
[22]     W. Liu, F. Mei, C. Wang, M. O’Neill and E. E. Swartzlander, "Data compression device based on modified LZ4 algorithm", IEEE Trans. Consum. Electron., vol. 64, no. 1, pp. 110-117, Feb. 2018.
[23]     M. Nazari, R. Taghizadeh, S. A. Asghari, M. B. Marvasti, and A. M. Rahmani, “FRCD: Fast recovery of compressible data in flash memories,” Computers & Electrical Engineering, vol. 78, pp. 520–535, 2019.
[24]     http://www.iozone.org/docs/IOzone_msword_98.pdf
[25]     S.-P. Lim, S.-W. Lee, B. Moon, "FASTer FTL for enterprise-class flash memory SSDs", Proc. Int. Workshop Storage Netw. Archit. Parallel I/Os (SNAPI), pp. 3-12, May 2010.
[26]     "OLTP Performance Comparison: Solid-state Drives vs. Hard Disk Drives", Test report, Jan. 2009.
[27]     Y. Hu, H. Jiang, D. Feng, L.Tian, H.Luo, Sh. Zhang, “Performance impact and interplay of SSD parallelism through advanced commands,” Proceedings of the ICS'11, pp. 96-107, May-Jun. 2011.