ارائه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر جهت حرکت و موقعیت خودروها برای شبکه‌های موردی بین‌خود‌رویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده- ویژگی‌های خاص شبکه‌های موردی بین‌خود‌رو‌یی مانند توپولوژی پویا و محدود بودن برد رادیویی خودروها همچنین بی‌سیم بودن محیط انتقال بین خود‌رو‌ها و وجود موانع مختلف مانند ساختمان‌ها و درختان نیاز به تجهیزات کنار جاده‌ایی را در مسیر‌یابی شبکه‌های موردی بین‌خودرویی مطرح کرده است. با توجه به عدم وجود ارتباط‌های پایدار در شبکه‌های موردی بین‌خودرویی، الگوریتم‌های مسیریابی مبتنی بر موقعیت گزینه مناسبی برای این شبکه‌ها می‌باشند. لذا در این مقاله یک رویکرد مسیر‌یابی مبتنی بر موقعیت برای شبکه‌های موردی بین‌خود‌رو‌یی ارائه می‌شود که برای مسیر‌یابی، پارامتر‌های متعددی مانند فاصله، اولویت‌بندی بسته‌ها، جهت حرکت خود‌رو‌ها و تراکم خودروهای شبکه را در نظر می‌گیرد تا قادر باشد تأخیر انتها به انتها و تا حد امکان گم شدن بسته‌ها را کاهش دهد. برای ارزیابی کارایی رویکرد پیشنهادی از شبیه‌ساز THE ONE استفاده شده است و عملکرد رویکرد پیشنهادی با الگوریتم‌های RAGR، CMGR، SDR مورد مقایسه قرار‌گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط نرخ تحویل بسته رویکرد پیشنهادی 26% با حضور 200 خودرو و 23% با حضور 300 خودرو، تأخیر انتها به انتها 82 % با حضور 200 خودرو و 65 % با حضور 300 خودرو و تعداد گام‌ها 14 % با حضور 200 خودرو و 20 % با حضور 300 خودرو نسبت به پروتکل‌های مورد مقایسه بهبود داشته است.

کلیدواژه‌ها


  [1]     افسانه ابراهیمی و سیدعبید پوردانش "استفاده از مسیریابی شبکه‌های رادیو شناختی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک الگوریتم دایجکسترا"، مجله دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی، جلد2، شماره 2، 1395.
  [2]     آسیه شادنیا و مرتضی رموزی "ارایه بهبود استراتژی ارسال و مسیریابی در الگوی محتوا محور شبکه‌های خودرویی مبتنی بر نقشه جغرافیایی"، مجله فصلنامه جاده، جلد49، شماره 93، 1396.
  [3]     امیرمسعود رحیمی و احسان رمضانی خوانساری "توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، جلد6، شماره 1، 1393
  [4]     A. Rasheed, S. Gillani, S. Ajmal, and A. Qayyum, “Vehicular Ad Hoc Network (VANET): A Survey, Challenges, and Applications,” in Vehicular Ad-Hoc Networks for Smart Cities, A. Laouiti, A. Qayyum, and M. Mohamad Saad, Eds. Springer, Singapore, 2017, pp. 39–51.
  [5]     H. Hartenstein and K. P. Laberteaux, “A tutorial survey on vehicular ad hoc networks,” IEEE Commun. Mag., vol. 46, no. 6, pp. 164–171, Jun. 2008.
  [6]     C. Campolo, A. Molinaro, and R. Scopigno, Eds., Vehicular ad hoc Networks standards, solutions, and research. Cham: Springer International Publishing, 2015.
  [7]     B. Marzak, H. Toumi, E. Benlahmar, and M. Talea, “Performance Analysis of Routing Protocols in Vehicular Ad Hoc Network,” in Advances in Ubiquitous Networking, R. Ei-Azouzi, D. S. Menasche, E. Sabir, F. De Pellegrini, and M. Benjillali, Eds. Springer, Singapore, 2017, pp. 31–42.
  [8]     X. Zhang and C. Gu, “A micro-artificial bee colony based multicast routing in vehicular ad hoc networks,” Ad Hoc Networks, vol. 58, pp. 213–221, Apr. 2017.
  [9]     F. Li, Y. Wang, and N. Carolina, “Routing in vehicular ad hoc networks: A survey,” IEEE Veh. Technol. Mag., vol. 2, no. 2, pp. 12–22, 2007.
[10]     O. A. Wahab, A. Mourad, H. Otrok, and J. Bentahar, “CEAP: SVM-based intelligent detection model for clustered vehicular ad hoc networks,” Expert Syst. Appl., vol. 50, pp. 40–54, 2016.
[11]     A. Dua, N. Kumar, and S. Bawa, “A systematic review on routing protocols for Vehicular Ad Hoc Networks,” Veh. Commun., vol. 1, no. 1, pp. 33–52, 2014.
[12]     A. A. F. Loureiro, L. B. Ruiz, A. Boukerche, T. R. M. Braga Silva, and F. A. Silva, “Geo-localized content availability in VANETs,” Ad Hoc Networks, vol. 36, pp. 425–434, 2015.
[13]     K. Shafiee and V. C. M. Leung, “Connectivity-aware minimum-delay geographic routing with vehicle tracking in VANETs,” Ad Hoc Networks, vol. 9, no. 2, pp. 131–141, Mar. 2011.
[14]     C. Liu, Y. Shu, O. Yang, Z. Xia, and R. Xia, “SDR: A Stable Direction-Based Routing for Vehicular Ad Hoc Networks,” Wirel. Pers. Commun., vol. 73, no. 3, pp. 1289–1308, Dec. 2013.
[15]     K. N. Qureshi, A. H. Abdullah, and A. Altameem, “Road Aware Geographical Routing Protocol Coupled with Distance, Direction and Traffic Density Metrics for Urban Vehicular Ad Hoc Networks,” Wirel. Pers. Commun., vol. 92, no. 3, pp. 1251–1270, 2017.
[16]     “VANET Security and Privacy @ BBCR Lab” [Online]. Available: https://ece.uwaterloo.ca/~kan.yang/security_bbcr/vanet.html. [Accessed: 20-Jun-2020].