حفظ کیفیت در رفع نویز از تصویر با بهره‌گیری از اطلاعات بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران.

3 دانشگاه شاهرود

چکیده

وجود نویز در تصویر باعث کاهش کیفیت آن می‌شود، و تحلیل آن را دچار مشکل می‌کند. روش‌های رفع نویز، بخصوص در مواجه با نویز‌های قوی در تصویر، غالبا خرابی‌هایی نیز به همراه دارند. با توجه به آنکه حساسیت سیستم بینایی انسان به همه نواحی تصویر (نواحی هموار و غیر‌هموار) به یک میزان نیست، در این تحقیق حذف نویز بر اساس نواحی بافتی تصویر انجام می‌شود. روش ارائه شده در این مقاله، نویز موجود در نواحی هموار را به دلیل اثرگذاری بیشتر بر روی سیستم بینایی انسان با شدت بیشتری حذف می‌کند. در واقع با دخالت کمتر فیلتر در نواحی غیرهموار، اثرات کمتری از خرابی ناشی از فیلتر در تصویر بهسازی شده مشاهده خواهد شد. در روش پیشنهادی، با استفاده از اطلاعات آنتروپی، تصویر به دو ناحیه با بافت هموار و غیرهموار قطعه‌بندی می‌شود. سپس برای حذف نویز در هریک از این دو ناحیه، از فیلتر انتشار با مقادیر پارامترهای مختلف استفاده می‌شود. در واقع در روش پیشنهادی، ضمن کاهش اثر نویز در تصویر، لبه‌ها و جزئیات تصویر نیز به‌خوبی حفظ می‌شوند. روش پیشنهادی بر روی چندین تصویر نویزی و تصاویر پایگاه داده CSIQ و IVC ارزیابی شده است. نتایج کیفی و کمّی حاکی از آن است که روش پیشنهادی در حذف نویز گوسی از تصویر، در مقایسه با روش‌های پیشین به مراتب عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها