آشکارسازی مرز در تصاویر دیجیتال با استفاده از روش جنگل های ساختاری مبتنی بر گروه بندی و استدلال کانتور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مخابرات.

چکیده

چکیده- آشکارسازی لبه با استفاده از روش جنگل‌های ساختاری با کیفیت نسبتاً بالا و بهنگام انجام میشود. با این وجود، در خروجی این روش، لبه‌هایی با پهنای بیش از یک پیکسل و نیز لبه‌های غیرواقعی که به هیچ مرزی تعلق ندارند قابل مشاهده است. اعمال آستانه بر این خروجی نیز نمی‌تواند تمامی این معایب را رفع کند و گاهی منجر به حذف پیکسل‌های لبه و در نتیجه افت عملکرد این روش می‌شود. در این مقاله با ارائه‌ی روش جنگل‌های ساختاری توسعه یافته مبتنی بر گروه‌بندی و استدلال کانتور، ضمن رفع معایب لبه‌یاب جنگل‌های ساختاری اصلی و بهبود عملکرد آن، به یک آشکارساز مرز دقیق و با کیفیت بالا دست می‌یابیم. با استفاده از این روش و بر اساس معیار اندازه‌ی اف، در مجموع کارائی آشکارسازی لبه 26/2 درصد ارتقا مییابد. الگوریتم پیشنهادی با ارائه‌ی مرزهای دقیق با پهنای یک پیکسل می‌تواند به‌عنوان یک مرحله پیش‌پردازش موثر در بسیاری از عملکردهای پردازشی تصویر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها