تخمین پارامترهای گوش به‌منظور کاربرد در آنالیز جراحی اتوپلاستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی انگلیسی

نویسندگان

دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

آنالیز تصاویر رنگی چهره به‌دلیل کاربردهای فراوان آن در جراحی‌های چهره دارای اهمیت زیادی است. وجود ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، کمک شایانی را می‌توانند به متخصصین جراحی‌های چهره در آنالیز سفالومتری چهره در قبل و بعد عمل جراحی داشته باشند. در این مقاله، به‌منظور استخراج ناحیه‌ی گوش از مدل کانتور فعال مبتنی بر تنظیم گاوسین مکانی (LGDF) استفاده شده است. مدل معرفی شده یک مدل مبتنی بر ناحیه در مدل کانتور فعال بوده، که برخلاف سایر مدل‌ها نظیر چان-ویس به غیریکنواختی شدت مکانی تصویر حساس نیست. به‌منظور آنالیز آنتروپومتری گوش جهت کاربرد در جراحی اتوپلاستی، ابتدا کانتور ناحیه‌ی گوش را با استفاده از مدل LGDF استخراج کرده، سپس با آشکارسازی 4 لندمارک، پارامترهای گوش شامل طول، عرض و زاویه‌ی خارجی گوش اندازه‌گیری شده‌اند. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از دو پایگاه داده‌ی AMI و دانشگاه صنعتی سهند تبریز (SUT) استفاده شده است. دقت الگوریتم ارائه شده برای اندازه‌گیری پارامترهای طول، عرض و زاویه‌ی خارجی گوش بر روی تصاویر پایگاه داده‌ی AMI به‌ترتیب 432/96%، 422/97% و 546/85 % و بر روی تصاویر پایگاه داده‌ی SUT به‌ترتیب 281/98%، 237/97% و 864/87% است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که از نتایج این آنالیز می‌توان به‌عنوان یک سیستم نرم‌افزاری در شبیه‌سازهای جراحی چهره و اتوپلاستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها