جایگذاری انفجارآگاه جهت بهبود فرایند تجمیع ماشین مجازی در محیط ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.

چکیده

در ابر محاسباتی جایگذاری ماشین مجازی فرایند تصمیم گیری انتخاب یک ماشین فیزیکی مناسب برای میزبانی یک ماشین مجازی با توجه به نیارهای ماشین مجازی و منابع موجود ماشین فیزیکی می‌باشد. جایگذاری ماشین مجازی یکی از زیرمسائل اصلی در فرایند تجمیع ماشین مجازی می‌باشد که با چالش‌های متعددی مواجه می‌باشد. جایگذاری انفجار‌آگاه نقشی کلیدی در افزایش کارائی در سیستم‌های محاسبات ابری داشته که نیاز به توجه و بررسی خاص داردبه همین دلیل ما در این مقاله با ارائه روشی موثر برای جایگذاری ماشین‌های مجازی، مدل فرایند تجمیع ماشین مجازی را توسعه داده‌ایم. روش پیشنهادی شامل دو الگوریتم انفجارآگاه برای جایگذاری آغازین و مجدد ماشین‌های مجازی می‌باشد. هدف الگوریتم‌های پیشنهادی کاهش اثرات منفی انفجارهای بارکاری، در فرایند تصمیم‌گیری برای جایگذاری ماشین‌های مجازی می‌باشد. ما از بارهای کاری واقعی و تصادفی و شبیه‌ساز کلودسیم برای ارزیابی کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی استفاده کرده‌ایم. نتایج آزمایشات برتری الگوریتم‌های پیشنهادی را از نظر کارائی در مقایسه با الگوریتم‌های پیشین تائید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها