دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1395 (90) 
2. پیش‌بینی رویدادهای اخبار بر اساس استنتاج علّی در منطق رتبه اول

صفحه 11-25

سینا دامی؛ حسین شیرازی؛ احمد عبداله زاده بارفروش


4. بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم

صفحه 34-43

رضا زارعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی