شماره جاری: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-99 

زمانبندی و تخصیص منبع با در نظر گرفتن اولویت و SLAدر رایانش ابری

صفحه 49-59

شیوا رزاق زاده؛ فرزانه سید سلیمانی؛ پریسا نوروزی کیوی


شناسنامه نشریه