کلیدواژه‌ها = سیستم فازی
الگوریتم مسیریابی جدید براساس خوشه بندی با آستانه ثابت فازی انرژی کارآمد در شبکه حسگر بیسیم

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-103

مصطفی میرزایی؛ سید مجید مزینانی؛ آرمین مزینانی


کنترل فرکانس ریزشبکه‌‌ی جزیره‌‌ای با کنترلگر تناسبی- انتگرالی ‌‌تنظیم شده با منطق فازی و الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 36-43

فاطمه جمشیدی؛ سیده لی لی امامزاده یی؛ محمد مهدی قنبریان


ارائه یک فیلتر نوین فازی - ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 48-58

سمیه علی اکبری؛ محمد قاسم زاده؛ علی محمد لطیف