دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391 (82) 
1. A Hybrid Statistical IHS Image Fusion Method

صفحه 29-40

Ali Reza Afary؛ Mohammad Javad Valdan Zoej؛ Hassan Emami